Kinderen denken niet aan wat voorbij is, noch aan wat komen zal, maar genieten van het tegenwoordige, hetgeen weinigen van ons doen


kinderen-denken-niet-aan-wat-voorbij-is-noch-aan-wat-komen-zal-maar-genieten-van-het-tegenwoordige-hetgeen-weinigen-van-ons-doen
jean de la bruyèrekinderendenkennietaanwatvoorbijisnochkomenzalmaargenietenvanhettegenwoordigehetgeenweinigenonsdoenkinderen denkendenken nietniet aanaan watwat voorbijvoorbij isnoch aanaan watwat komenkomen zalmaar genietengenieten vanvan hethet tegenwoordigehetgeen weinigenweinigen vanvan onsons doenkinderen denken nietdenken niet aanniet aan wataan wat voorbijwat voorbij isnoch aan wataan wat komenwat komen zalmaar genieten vangenieten van hetvan het tegenwoordigehetgeen weinigen vanweinigen van onsvan ons doenkinderen denken niet aandenken niet aan watniet aan wat voorbijaan wat voorbij isnoch aan wat komenaan wat komen zalmaar genieten van hetgenieten van het tegenwoordigehetgeen weinigen van onsweinigen van ons doenkinderen denken niet aan watdenken niet aan wat voorbijniet aan wat voorbij isnoch aan wat komen zalmaar genieten van het tegenwoordigehetgeen weinigen van ons doen

Genieten en laten genieten, zonder kwaad te doen noch aan zichzelf, noch aan iemand anders -  en ziedaar, naar ik meen, de gehele moraalMijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen. Mijn mede-burgers op aarde: vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mensHij, die vraagt bij alles wat hij doet; wat zal ik er aan hebben? vraagt aan het eind van zijn leven; wat had ik eraan?Wanneer je wakker wordt denk aan wat een kostbaar voorrecht het is om te leven; om te ademen, om na te denken, om te genieten, om lief te hebbenAlles wat in ons leven reeds voorbij is, hoort toe aan de doodDe mogelijkheden van wat we denken en doen zijn beperkt door wat we niet zien, en omdat we niet zien wat we niet zien, is er niets dat we kunnen doen tot we zien