Kleed u zo kostbaar als uw beurs het lijdt, maar gekk'lijk nooit, wel rijk, nooit overladen, want aan de kleren kent men vaak de man


kleed-u-zo-kostbaar-als-uw-beurs-het-lijdt-maar-gekk'lijk-nooit-wel-rijk-nooit-overladen-want-aan-de-kleren-kent-men-vaak-de-man
william shakespearekleedzokostbaaralsuwbeurshetlijdtmaargekk'lijknooitwelrijknooitoverladenwantaandeklerenkentmenvaakmankleed uu zozo kostbaarkostbaar alsals uwuw beursbeurs hethet lijdtmaar gekk'lijkgekk'lijk nooitwel rijknooit overladenwant aanaan dede klerenkleren kentkent menmen vaakvaak dede mankleed u zou zo kostbaarzo kostbaar alskostbaar als uwals uw beursuw beurs hetbeurs het lijdtmaar gekk'lijk nooitwant aan deaan de klerende kleren kentkleren kent menkent men vaakmen vaak devaak de mankleed u zo kostbaaru zo kostbaar alszo kostbaar als uwkostbaar als uw beursals uw beurs hetuw beurs het lijdtwant aan de klerenaan de kleren kentde kleren kent menkleren kent men vaakkent men vaak demen vaak de mankleed u zo kostbaar alsu zo kostbaar als uwzo kostbaar als uw beurskostbaar als uw beurs hetals uw beurs het lijdtwant aan de kleren kentaan de kleren kent mende kleren kent men vaakkleren kent men vaak dekent men vaak de man

Wie nooit aan spijsverteringsstoringen lijdt, wordt nooit een wijsgeerMen kent een mens nooit, maar soms voelt men niet meer dat men hem niet kentIndien het waar is, dat men rijk is als datgene waaraan men geen behoefte heeft, dan is een wijs man een zeer rijk manNooit zal ik als een gans mij laten leiden door instinct, maar optreden alsof de man schepper is van zichzelf en niemand naast zich kentOm goed te doen ontbreekt het de mensen nooit aan geld, maar vaak aan lustLiefde sterft nooit aan ondervoeding, maar vaak aan indigestie