Kranten wekken altijd nieuwsgierigheid op, doch niemand legt ze ooit zonder een gevoel van teleurstelling weer neer.


kranten-wekken-altijd-nieuwsgierigheid-op-doch-niemand-legt-ze-ooit-zonder-een-gevoel-van-teleurstelling-weer-neer
charles lambkrantenwekkenaltijdnieuwsgierigheidopdochniemandlegtzeooitzondereengevoelvanteleurstellingweerneerkranten wekkenwekken altijdaltijd nieuwsgierigheidnieuwsgierigheid opdoch niemandlegt zeze ooitooit zonderzonder eeneen gevoelgevoel vanvan teleurstellingteleurstelling weerweer neerkranten wekken altijdwekken altijd nieuwsgierigheidaltijd nieuwsgierigheid opdoch niemand legtniemand legt zelegt ze ooitze ooit zonderooit zonder eenzonder een gevoeleen gevoel vangevoel van teleurstellingvan teleurstelling weerteleurstelling weer neerkranten wekken altijd nieuwsgierigheidwekken altijd nieuwsgierigheid opdoch niemand legt zeniemand legt ze ooitlegt ze ooit zonderze ooit zonder eenooit zonder een gevoelzonder een gevoel vaneen gevoel van teleurstellinggevoel van teleurstelling weervan teleurstelling weer neerkranten wekken altijd nieuwsgierigheid opdoch niemand legt ze ooitniemand legt ze ooit zonderlegt ze ooit zonder eenze ooit zonder een gevoelooit zonder een gevoel vanzonder een gevoel van teleurstellingeen gevoel van teleurstelling weergevoel van teleurstelling weer neer

Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Je hebt er in je herinnering iets bij opgeteld en dat blijkt er dan helemaal niet te zijn. En in plaats van dat er weer af te trekken, geef je die plek de schuldAls de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?Wanneer het aan mij zou zijn om te beslissen of we een regering zouden moeten hebben zonder  kranten, of kranten zonder een regering, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om het laatste te kiezenZonder een weinig fanatisme brengt niemand ooit iets groots tot standNiemand was ooit een groot dichter, zonder op hetzelfde moment een diepzinnig filosoof te zijnGedachten, dromen, gedichten: Een plek; waar niemand komt; en die niemand ooit betrad; sinds de schepping van de wereld