Kunnen we de pastors die zich afvragen of de mens nu wel gelukkiger is dan vroeger niet afsluiten van licht, water en gas ?


kunnen-we-de-pastors-die-zich-afvragen-of-de-mens-nu-wel-gelukkiger-is-dan-vroeger-niet-afsluiten-van-licht-water-gas
toon verhoevenkunnenwedepastorsdiezichafvragenofmensnuwelgelukkigerisdanvroegernietafsluitenvanlichtwatergaskunnen wewe dede pastorspastors diedie zichzich afvragende mensmens nunu welwel gelukkigergelukkiger isis dandan vroegervroeger nietniet afsluitenafsluiten vanvan lichtwater enen gasgaskunnen we dewe de pastorsde pastors diepastors die zichdie zich afvragenafvragen of dede mens numens nu welnu wel gelukkigerwel gelukkiger isgelukkiger is danis dan vroegerdan vroeger nietvroeger niet afsluitenniet afsluiten vanafsluiten van lichtwater en gasen gaskunnen we de pastorswe de pastors diede pastors die zichpastors die zich afvragenzich afvragen of deafvragen of de mensde mens nu welmens nu wel gelukkigernu wel gelukkiger iswel gelukkiger is dangelukkiger is dan vroegeris dan vroeger nietdan vroeger niet afsluitenvroeger niet afsluiten vanniet afsluiten van lichtwater en gaskunnen we de pastors diewe de pastors die zichde pastors die zich afvragendie zich afvragen of dezich afvragen of de mensafvragen of de mens nude mens nu wel gelukkigermens nu wel gelukkiger isnu wel gelukkiger is danwel gelukkiger is dan vroegergelukkiger is dan vroeger nietis dan vroeger niet afsluitendan vroeger niet afsluiten vanvroeger niet afsluiten van licht

Wanneer men een mens juist beoordelen wil, dan moet men zich altijd afvragen: zou ik die als chef willen? -Kurt Tucholsky
wanneer-men-een-mens-juist-beoordelen-wil-dan-moet-men-zich-altijd-afvragen-zou-ik-die-als-chef-willen
Vroeger dronk ik whisky met water. Later verkoos ik water met whisky. Daarna enkel nog whisky zonder water en tegenwoordig drink ik whisky als water -W.C. Fields
vroeger-dronk-ik-whisky-met-water-later-verkoos-ik-water-met-whisky-daarna-enkel-nog-whisky-zonder-water-tegenwoordig-drink-ik-whisky-als-water
Men kan zich afvragen of de kinderspelen het leven nabootsen, dan wel het leven slechts een uitbreiding van de kinderspelen is -Peter Sirius
men-kan-zich-afvragen-of-de-kinderspelen-het-leven-nabootsen-dan-wel-het-leven-slechts-een-uitbreiding-van-de-kinderspelen-is
Je kunt je weerspiegelingen niet in stromend water zien, maar wel in stilstaand water. Wat van zichzelf stil is, kan dingen tot stilte brengen -Tsjwang-tse
je-kunt-weerspiegelingen-niet-in-stromend-water-zien-maar-wel-in-stilstaand-water-wat-van-zichzelf-stil-is-kan-dingen-tot-stilte-brengen
Laat hen, die zich over iemand beklagen, tot zichzelf ingaan en zich afvragen, of zij ooit in het bijzijn van die persoon goed zijn geweest -Maurice Maeterlinck
laat-hen-die-zich-over-iemand-beklagen-tot-zichzelf-ingaan-zich-afvragen-of-zij-ooit-in-het-bijzijn-van-die-persoon-goed-zijn-geweest
Wie zegt dat niemand hem begrijpt moet zich ook eens afvragen: kan ik me eigenlijk wel verstaanbaar maken? -Fons Jansen
wie-zegt-dat-niemand-hem-begrijpt-moet-zich-ook-eens-afvragen-kan-ik-me-eigenlijk-wel-verstaanbaar-maken