Kunst die men verborgen houdt en niet naar buiten komt, heeft geen enkel nut


kunst-die-men-verborgen-houdt-niet-naar-buiten-komt-heeft-geen-enkel-nut
lucianus van samosatakunstdiemenverborgenhoudtnietnaarbuitenkomtheeftgeenenkelnutkunst diedie menmen verborgenverborgen houdthoudt enen nietniet naarnaar buitenbuiten komtheeft geengeen enkelenkel nutkunst die mendie men verborgenmen verborgen houdtverborgen houdt enhoudt en nieten niet naarniet naar buitennaar buiten komtheeft geen enkelgeen enkel nutkunst die men verborgendie men verborgen houdtmen verborgen houdt enverborgen houdt en niethoudt en niet naaren niet naar buitenniet naar buiten komtheeft geen enkel nutkunst die men verborgen houdtdie men verborgen houdt enmen verborgen houdt en nietverborgen houdt en niet naarhoudt en niet naar buitenen niet naar buiten komt

Er bestaat geen abstracte kunst; men moet altijd met iets beginnen. Daarna kan men alle sporen van de werkelijkheid uitwissen. Dat is geen enkel probleem, want het idee van het onderwerp heeft al een onuitwisbare stempel achtergelatenWat men aan degene zegt, wie men alles zegt, is nog niet de helft van hetgeen men verborgen houdtAch, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan.Een echte mening heeft men enkel over dat waar men geen verstand van heeftMen kan geen kunst maken die de massa aanspreekt wanneer men haar niets te zeggen heeftWat geen nut heeft, is niet te beschadigen