Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen


laat-de-kinderen-geworden-verhindert-ze-niet-tot-mij-te-komen-want-voor-zodanigen-is-het-koninkrijk-der-hemelen
mattheuslaatdekinderengewordenverhindertzeniettotmijtekomenwantvoorzodanigenishetkoninkrijkderhemelenlaat dede kinderenkinderen gewordengeworden enen verhindertverhindert zeze nietniet tottot mijmij tete komenwant voorzodanigen isis hethet koninkrijkkoninkrijk derder hemelenlaat de kinderende kinderen gewordenkinderen geworden engeworden en verhinderten verhindert zeverhindert ze nietze niet totniet tot mijtot mij temij te komenwant voor zodanigenvoor zodanigen iszodanigen is hetis het koninkrijkhet koninkrijk derkoninkrijk der hemelenlaat de kinderen gewordende kinderen geworden enkinderen geworden en verhindertgeworden en verhindert zeen verhindert ze nietverhindert ze niet totze niet tot mijniet tot mij tetot mij te komenwant voor zodanigen isvoor zodanigen is hetzodanigen is het koninkrijkis het koninkrijk derhet koninkrijk der hemelenlaat de kinderen geworden ende kinderen geworden en verhindertkinderen geworden en verhindert zegeworden en verhindert ze nieten verhindert ze niet totverhindert ze niet tot mijze niet tot mij teniet tot mij te komenwant voor zodanigen is hetvoor zodanigen is het koninkrijkzodanigen is het koninkrijk deris het koninkrijk der hemelen

Wanneer gij u niet bekeert en wordt als kinderen, zult gij het koninkrijk de hemelen niet binnengaanWaar mijn ideeën vandaan komen? Ze komen ongeroepen en direct, ik zou ze met de handen kunnen vasthouden, in de natuur, in het woud, tijdens wandelingen, in de stilte van de nacht, in de vroege ochtend, geïnspireerd door gevoelens, die bij de dichter in woorden worden omgezet, bij mij in tonen, klinken, bruisen, stormen, tot ze eindelijk in noten voor mij staanHet laat mij immer koud, wanneer iemand het niet met mij eens blijkt te zijn. Het spijt mij alleen, uit naastenliefde, voor hem.Er bestaat maar één beletsel voor het tot stand komen van wederzijds begrip en waardering der volken: de domheidMaar al te vaak kan men niet tot een besluit komen door de gedachte: 'het is te laat, het loont de moeite niet meer'Vraag: hoe is dat zo geworden;  Van altijd komen slapen;  Tot nooit meer willen zien?