Laat ons elkander niet week maken, maar laat ons gauw scheiden; een afscheid dat voor eeuwig is, moet plotseling zijn, anders maakt het van een ogenblik een eeuwigheid en kleeft in de zandloper des levens het droeve zand met tranen aaneen


laat-ons-elkander-niet-week-maken-maar-laat-ons-gauw-scheiden-een-afscheid-dat-voor-eeuwig-is-moet-plotseling-zijn-anders-maakt-het-van-een-ogenblik
lord george byronlaatonselkandernietweekmakenmaarlaatgauwscheideneenafscheiddatvooreeuwigismoetplotselingzijnandersmaakthetvanogenblikeeuwigheidkleeftindezandloperlevensdroevezandmettranenaaneenlaat onsons elkanderelkander nietniet weekweek makenmaar laatlaat onsons gauwgauw scheideneen afscheidafscheid datdat vooreeuwig ismoet plotselingplotseling zijnanders maaktmaakt hethet vanvan eeneen ogenblikogenblik eeneen eeuwigheideeuwigheid enen kleeftkleeft inin dede zandloperzandloper desdes levenslevens hethet droevedroeve zandmet tranentranen aaneenlaat ons elkanderons elkander nietelkander niet weekniet week makenmaar laat onslaat ons gauwons gauw scheideneen afscheid datafscheid dat voordat voor eeuwigvoor eeuwig ismoet plotseling zijnanders maakt hetmaakt het vanhet van eenvan een ogenblikeen ogenblik eenogenblik een eeuwigheideen eeuwigheid eneeuwigheid en kleeften kleeft inkleeft in dein de zandloperde zandloper deszandloper des levensdes levens hetlevens het droevehet droeve zanddroeve zand metzand met tranenmet tranen aaneen

Gelijkheid van inzicht laat ons in rust; maar de tegenspraak is het, die ons productief maakt -Johann Wolfgang von Goethe
gelijkheid-van-inzicht-laat-ons-in-rust-maar-de-tegenspraak-is-het-die-ons-productief-maakt
Laat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschap -Mahatma Gandhi
laat-ons-allen-dapper-genoeg-zijn-om-de-dood-van-een-martelaar-sterven-maar-laat-niemand-zin-hebben-in-het-martelaarschap
Vraag niet, waar 't uur van heden henengaat. Geniet uw leven lang van 't goede leven,  Eén ogenblik verzuimd is voor Eeuwig te laat -Jacob Israël de Haan
vraag-niet-waar-'t-uur-van-heden-henengaat-geniet-uw-leven-lang-van-'t-goede-leven-eén-ogenblik-verzuimd-is-voor-eeuwig-te-laat