Lelijkheid is superieur aan schoonheid omdat het blijft duren


lelijkheid-is-superieur-aan-schoonheid-omdat-het-blijft-duren
serge gainsbourglelijkheidissuperieuraanschoonheidomdathetblijftdurenlelijkheid isis superieursuperieur aanaan schoonheidschoonheid omdatomdat hethet blijftblijft durenlelijkheid is superieuris superieur aansuperieur aan schoonheidaan schoonheid omdatschoonheid omdat hetomdat het blijfthet blijft durenlelijkheid is superieur aanis superieur aan schoonheidsuperieur aan schoonheid omdataan schoonheid omdat hetschoonheid omdat het blijftomdat het blijft durenlelijkheid is superieur aan schoonheidis superieur aan schoonheid omdatsuperieur aan schoonheid omdat hetaan schoonheid omdat het blijftschoonheid omdat het blijft duren

Zelfs aan de lelijkheid geeft het goud een glimp van schoonheidVaderlandsliefde is de overtuiging dat ons vaderland superieur is aan alle andere landen, omdat we daar geboren zijnDe lelijkheid, die zich doet vergeten, is mooier dan de schoonheidSchoonheid in kunst is vaak niets anders dan getemde lelijkheidSchoonheid is een bepaalde soort lelijkheid die ons goed staatDe schoonheid is misschien een bepaalde soort lelijkheid, die ons goed staat