Liefde bestaat uit dienen; alleen dat is liefdesdienst wat niet wordt gedaan voor roem of naam, niet voor waardering of dank van degene voor wie het gedaan wordt


liefde-bestaat-uit-dienen-alleen-dat-is-liefdesdienst-wat-niet-wordt-gedaan-voor-roem-of-naam-niet-voor-waardering-of-dank-van-degene-voor-wie-het
inayat khanliefdebestaatuitdienenalleendatisliefdesdienstwatnietwordtgedaanvoorroemofnaamwaarderingdankvandegenewiehetliefde bestaatbestaat uituit dienenalleen datdat isis liefdesdienstliefdesdienst watwat nietniet wordtwordt gedaangedaan voorniet voordank vanvan degenedegene voorwie hethet gedaangedaan wordtliefde bestaat uitbestaat uit dienenalleen dat isdat is liefdesdienstis liefdesdienst watliefdesdienst wat nietwat niet wordtniet wordt gedaanwordt gedaan voorgedaan voor roemroem of naamniet voor waarderingwaardering of dankdank van degenevan degene voordegene voor wievoor wie hetwie het gedaanhet gedaan wordt

Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt?Het is goed om zoveel lief te hebben als men kan, want daarin is de ware sterkte, en wie veel liefheeft die doet veel, en die vermag veel, en wat in liefde gedaan wordt, dat wordt goed gedaanDe deugd erkent niets dan wat door haar en voor haar alleen wordt gedaanWat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd buiten goed en kwaad omWat men doet omdat het moet, wordt niet met liefde gedaanDe beloning voor iets dat goed gedaan is, is het gedaan te hebben