Maak je geen zorgen; eet drie stevige maaltijden per dag; zeg je gebeden; wees beleefd tegen je geldschieters; zorg voor een goede spijsvertering; doe aan lichaamsbeweging; leef rustig en gemakkelijk. Misschien zijn er andere dingen die jouw speciale geval nodig heeft om gelukkig te zijn, maar ik denk, beste vriend, dat je hiermee een heel eind op weg bent


maak-geen-zorgen-eet-drie-stevige-maaltijden-per-dag-zeg-gebeden-wees-beleefd-tegen-geldschieters-zorg-voor-een-goede-spijsvertering-doe-aan
abraham lincolnmaakgeenzorgeneetdriestevigemaaltijdenperdagzeggebedenweesbeleefdtegengeldschieterszorgvooreengoedespijsverteringdoeaanlichaamsbewegingleefrustiggemakkelijkmisschienzijneranderedingendiejouwspecialegevalnodigheeftomgelukkigtezijnmaarikdenkbestevrienddathiermeeheeleindopwegbentmaak jeje geengeen zorgeneet driedrie stevigestevige maaltijdenmaaltijden perper dagzeg jeje gebedenwees beleefdbeleefd tegentegen jeje geldschieterszorg vooreen goedegoede spijsverteringdoe aanaan lichaamsbewegingleef rustigrustig enen gemakkelijkmisschien zijnzijn erandere dingendingen diedie jouwjouw specialespeciale gevalgeval nodignodig heeftheeft omom gelukkiggelukkig tete zijnmaar ikik denkbeste vrienddat jeje hiermeehiermee eeneen heelheel eindeind opop wegweg bentmaak je geenje geen zorgeneet drie stevigedrie stevige maaltijdenstevige maaltijden permaaltijden per dagzeg je gebedenwees beleefd tegenbeleefd tegen jetegen je geldschieterszorg voor eenvoor een goedeeen goede spijsverteringdoe aan lichaamsbewegingleef rustig enrustig en gemakkelijkmisschien zijn erzijn er andereer andere dingenandere dingen diedingen die jouwdie jouw specialejouw speciale gevalspeciale geval nodiggeval nodig heeftnodig heeft omheeft om gelukkigom gelukkig tegelukkig te zijnmaar ik denkdat je hiermeeje hiermee eenhiermee een heeleen heel eindheel eind opeind op wegop weg bent

Een wereld waarin alles even gemakkelijk ging, zou misschien een goede kinderkamer zijn maar geen werkplaats voor verstandige mannen vrouwenAdviezen voor Filmregisseurs 1. Zorg dat je een definitief script hebt voordat je begint te draaien. 2. Er komen altijd veranderingen, maar zorg dat die klein zijn. 3. Werk met mensen die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt 4. Zorg dat de acteurs zich goed voelen, want alleen dan haal je het beste uit zeLeef! Leef het prachtige leven dat in u is! Laat niets aan u verloren gaan. Wees altijd op zoek naar nieuwe ervaringen. Wees bang voor nietsIk vergeet nooit een gezicht, maar in jouw geval maak ik graag een uitzonderingHet is een kwestie van aarzelen of je het kunt en of je bereid bent je er heel intensief en heel lang op voor te bereiden, om het uiteindelijk goed te kunnen doen. Daar heb ik aan getwijfeld, maar die twijfel is wegAls ik op de planken sta, dan bén ik het personage. Dat denk ik tenminste. Weten doe je dat nooit, want theater is vooral geen wetenschap. Ik geloof dat je alle mensen tegelijk bent. Als je uitgaat van het basisprincipe dat we allemaal dezelfden zijn, dan ben jij dezelfde als iemand anders en die iemand anders die je bent, is weer iemand anders die iemand anders is. Dat is, voor mij althans, een filosofisch niet te weerleggen vaststelling