Meer mensen zijn ongelukkig door gebrek aan het overtollige dan aan het noodzakelijke


meer-mensen-zijn-ongelukkig-door-gebrek-aan-het-overtollige-dan-aan-het-noodzakelijke
joseph pelet de la lozèremeermensenzijnongelukkigdoorgebrekaanhetovertolligedannoodzakelijkemeer mensenmensen zijnzijn ongelukkigongelukkig doorgebrek aanaan hethet overtolligeovertollige dandan aanaan hethet noodzakelijkemeer mensen zijnmensen zijn ongelukkigzijn ongelukkig doorongelukkig door gebrekdoor gebrek aangebrek aan hetaan het overtolligehet overtollige danovertollige dan aandan aan hetaan het noodzakelijkemeer mensen zijn ongelukkigmensen zijn ongelukkig doorzijn ongelukkig door gebrekongelukkig door gebrek aandoor gebrek aan hetgebrek aan het overtolligeaan het overtollige danhet overtollige dan aanovertollige dan aan hetdan aan het noodzakelijkemeer mensen zijn ongelukkig doormensen zijn ongelukkig door gebrekzijn ongelukkig door gebrek aanongelukkig door gebrek aan hetdoor gebrek aan het overtolligegebrek aan het overtollige danaan het overtollige dan aanhet overtollige dan aan hetovertollige dan aan het noodzakelijke

Tien mislukken door gebrek aan karakter tegen één die mislukt door gebrek aan verstand -Horace Mann
tien-mislukken-door-gebrek-aan-karakter-tegen-één-die-mislukt-door-gebrek-aan-verstand
Vrees duidt dikwijls meer op aanwezigheid van fantasie dan op gebrek aan moed. En omgekeerd kan moed het gevolg zijn van een te kort aan voorstellingsvermogen -Godfried Bomans
vrees-duidt-dikwijls-meer-op-aanwezigheid-van-fantasie-dan-op-gebrek-aan-moed-en-omgekeerd-kan-moed-het-gevolg-zijn-van-een-te-kort-aan
Straks zijn er meer mensen aan het werk om mensen aan het werk te helpen, dan er mensen aan het werk zijn -Gerrit Komrij
straks-zijn-er-meer-mensen-aan-het-werk-om-mensen-aan-het-werk-te-helpen-dan-er-mensen-aan-het-werk-zijn
Niet het gebrek aan liefde, maar het gebrek aan vriendschap maakt ongelukkige huwelijken -Friedrich Nietzsche
niet-het-gebrek-aan-liefde-maar-het-gebrek-aan-vriendschap-maakt-ongelukkige-huwelijken
Autoritaire mensen verraden zich altijd door een gebrek aan humor -Johan Victor Teunissen
autoritaire-mensen-verraden-zich-altijd-door-een-gebrek-aan-humor
Zijn weldaden in herinnering brengen is een gebrek aan tact, die van anderen vergeten een gebrek aan hart -Jean Antoine Petit-Senn
zijn-weldaden-in-herinnering-brengen-is-een-gebrek-aan-tact-die-van-anderen-vergeten-een-gebrek-aan-hart