Men bemint een vrouw niet om wat zij is, maar om wat men van haar denkt


men-bemint-een-vrouw-niet-om-wat-zij-is-maar-om-wat-men-van-haar-denkt
godfried bomansmenbeminteenvrouwnietomwatzijismaarmenvanhaardenktmen bemintbemint eeneen vrouwvrouw nietniet omom watwat zijzij ismaar omom watwat menmen vanvan haarhaar denktmen bemint eenbemint een vrouween vrouw nietvrouw niet omniet om watom wat zijwat zij ismaar om watom wat menwat men vanmen van haarvan haar denktmen bemint een vrouwbemint een vrouw nieteen vrouw niet omvrouw niet om watniet om wat zijom wat zij ismaar om wat menom wat men vanwat men van haarmen van haar denktmen bemint een vrouw nietbemint een vrouw niet omeen vrouw niet om watvrouw niet om wat zijniet om wat zij ismaar om wat men vanom wat men van haarwat men van haar denkt

De vrouw ziet nooit wat men voor haar doet; zij ziet slechts wat men niet voor haar doetWanneer men niet heeft, wat men bemint, moet men beminnen, wat men heeftMen vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftDenken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaamMen komt te vroeg, precies op tijd, of te laat, al naar gelang men bemint, nog bemint, of niet meer bemintMen haat wat men heeft, en men bemint wat men niet heeft