Men blijft jong zolang men zich nog allerlei nieuwe ideeën en gedragspatronen eigen kan maken en kritiek kan verdragen


men-blijft-jong-zolang-men-zich-nog-allerlei-nieuwe-ideeën-gedragspatronen-eigen-kan-maken-kritiek-kan-verdragen
marie von ebner-eschenbachmenblijftjongzolangmenzichnogallerleinieuweideengedragspatroneneigenkanmakenkritiekverdragenmen blijftblijft jongjong zolangzolang menmen zichzich nognog allerleiallerlei nieuwenieuwe ideeënideeën enen gedragspatronengedragspatronen eigeneigen kankan makenmaken enen kritiekkritiek kankan verdragenmen blijft jongblijft jong zolangjong zolang menzolang men zichmen zich nogzich nog allerleinog allerlei nieuweallerlei nieuwe ideeënnieuwe ideeën enideeën en gedragspatronenen gedragspatronen eigengedragspatronen eigen kaneigen kan makenkan maken enmaken en kritieken kritiek kankritiek kan verdragenmen blijft jong zolangblijft jong zolang menjong zolang men zichzolang men zich nogmen zich nog allerleizich nog allerlei nieuwenog allerlei nieuwe ideeënallerlei nieuwe ideeën ennieuwe ideeën en gedragspatronenideeën en gedragspatronen eigenen gedragspatronen eigen kangedragspatronen eigen kan makeneigen kan maken enkan maken en kritiekmaken en kritiek kanen kritiek kan verdragenmen blijft jong zolang menblijft jong zolang men zichjong zolang men zich nogzolang men zich nog allerleimen zich nog allerlei nieuwezich nog allerlei nieuwe ideeënnog allerlei nieuwe ideeën enallerlei nieuwe ideeën en gedragspatronennieuwe ideeën en gedragspatronen eigenideeën en gedragspatronen eigen kanen gedragspatronen eigen kan makengedragspatronen eigen kan maken eneigen kan maken en kritiekkan maken en kritiek kanmaken en kritiek kan verdragen

Zolang men bang is zich in de ogen van anderen belachelijk te maken, heeft men nog niet werkelijk lief -Jean de Boisson
zolang-men-bang-is-zich-in-de-ogen-van-anderen-belachelijk-te-maken-heeft-men-nog-niet-werkelijk-lief
Men beoefent de kritiek als men de kunst niet kan beoefenen, evenals men spion wordt als men geen soldaat kan zijn -Gustave Flaubert
men-beoefent-de-kritiek-als-men-de-kunst-niet-kan-beoefenen-evenals-men-spion-wordt-als-men-geen-soldaat-kan-zijn
Wanneer een grijsaard mint moet men voor spot zich hoeden. Het hart blijft altijd jong en het kan altijd bloeden -Victor Hugo
wanneer-een-grijsaard-mint-moet-men-voor-spot-zich-hoeden-het-hart-blijft-altijd-jong-het-kan-altijd-bloeden
Ware jeugd is een eigenschap die men zich pas op rijpere leeftijd kan eigen maken -Jean Cocteau
ware-jeugd-is-een-eigenschap-die-men-zich-op-rijpere-leeftijd-kan-eigen-maken
Men kan zich pas jong voelen als men oud is en dan gaat het niet meer -Piet Theys
men-kan-zich-jong-voelen-als-men-oud-is-dan-gaat-het-niet-meer
Men kan weerstand bieden aan de inval van een leger; men kan geen invasie van ideeën tegenhouden -Victor Hugo
men-kan-weerstand-bieden-aan-de-inval-van-een-leger-men-kan-geen-invasie-van-ideeën-tegenhouden