Men gaat niet met veel bagage de onsterflijkheid in ( slechts een klein deel van wat ook de grootste schrijvers nalaten is werkelijk onsterflijk


men-gaat-niet-met-veel-bagage-de-onsterflijkheid-in-slechts-een-klein-deel-van-wat-ook-de-grootste-schrijvers-nalaten-is-werkelijk-onsterflijk
voltairemengaatnietmetveelbagagedeonsterflijkheidinslechtseenkleindeelvanwatookgrootsteschrijversnalateniswerkelijkonsterflijkmen gaatgaat nietniet metmet veelveel bagagebagage dede onsterflijkheidonsterflijkheid inin (( slechtsslechts eeneen kleinklein deeldeel vanvan watwat ookook dede grootstegrootste schrijversschrijvers nalatennalaten isis werkelijkwerkelijk onsterflijkmen gaat nietgaat niet metniet met veelmet veel bagageveel bagage debagage de onsterflijkheidde onsterflijkheid inonsterflijkheid in (in ( slechts( slechts eenslechts een kleineen klein deelklein deel vandeel van watvan wat ookwat ook deook de grootstede grootste schrijversgrootste schrijvers nalatenschrijvers nalaten isnalaten is werkelijkis werkelijk onsterflijkmen gaat niet metgaat niet met veelniet met veel bagagemet veel bagage deveel bagage de onsterflijkheidbagage de onsterflijkheid inde onsterflijkheid in (onsterflijkheid in ( slechtsin ( slechts een( slechts een kleinslechts een klein deeleen klein deel vanklein deel van watdeel van wat ookvan wat ook dewat ook de grootsteook de grootste schrijversde grootste schrijvers nalatengrootste schrijvers nalaten isschrijvers nalaten is werkelijknalaten is werkelijk onsterflijkmen gaat niet met veelgaat niet met veel bagageniet met veel bagage demet veel bagage de onsterflijkheidveel bagage de onsterflijkheid inbagage de onsterflijkheid in (de onsterflijkheid in ( slechtsonsterflijkheid in ( slechts eenin ( slechts een klein( slechts een klein deelslechts een klein deel vaneen klein deel van watklein deel van wat ookdeel van wat ook devan wat ook de grootstewat ook de grootste schrijversook de grootste schrijvers nalatende grootste schrijvers nalaten isgrootste schrijvers nalaten is werkelijkschrijvers nalaten is werkelijk onsterflijk

Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Men kan niet bewijzen dat men onsterflijk is, maar ook niet dat men sterflijk is -Alfred Lord Tennyson
men-kan-niet-bewijzen-dat-men-onsterflijk-is-maar-ook-niet-dat-men-sterflijk-is
Kleur drukt uit zichzelf iets uit, dat kan men niet missen, daar moet men gebruik van maken. Wat mooi doet, werkelijk mooi – is ook juist -Vincent van Gogh
kleur-drukt-uit-zichzelf-iets-uit-dat-kan-men-niet-missen-daar-moet-men-gebruik-van-maken-wat-mooi-doet-werkelijk-mooi-is-ook-juist
Wanneer men al te zeer vreest wat er gebeuren zal, voelt men tenslotte een zekere opluchting als het ook werkelijk gebeurt -Joseph Joubert
wanneer-men-al-te-zeer-vreest-wat-er-gebeuren-zal-voelt-men-tenslotte-een-zekere-opluchting-als-het-ook-werkelijk-gebeurt
De deugd loopt op twee benen, het nalaten van het kwade en het verrichten van het goede; zij gaat dan ook dikwijls mank -Jean Antoine Petit-Senn
de-deugd-loopt-op-twee-benen-het-nalaten-van-het-kwade-het-verrichten-van-het-goede-zij-gaat-dan-ook-dikwijls-mank