Men heeft weinig aan een gevoel voor humor wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist


men-heeft-weinig-aan-een-gevoel-voor-humor-wanneer-men-het-niet-verder-brengt-dan-tot-humorist
cees buddinghmenheeftweinigaaneengevoelvoorhumorwanneermenhetnietverderbrengtdantothumoristmen heeftheeft weinigweinig aanaan eeneen gevoelgevoel voorwanneer menmen hethet nietniet verderverder brengtbrengt dandan tottot humoristmen heeft weinigheeft weinig aanweinig aan eenaan een gevoeleen gevoel voorgevoel voor humorvoor humor wanneerhumor wanneer menwanneer men hetmen het niethet niet verderniet verder brengtverder brengt danbrengt dan totdan tot humoristmen heeft weinig aanheeft weinig aan eenweinig aan een gevoelaan een gevoel vooreen gevoel voor humorgevoel voor humor wanneervoor humor wanneer menhumor wanneer men hetwanneer men het nietmen het niet verderhet niet verder brengtniet verder brengt danverder brengt dan totbrengt dan tot humoristmen heeft weinig aan eenheeft weinig aan een gevoelweinig aan een gevoel vooraan een gevoel voor humoreen gevoel voor humor wanneergevoel voor humor wanneer menvoor humor wanneer men hethumor wanneer men het nietwanneer men het niet verdermen het niet verder brengthet niet verder brengt danniet verder brengt dan totverder brengt dan tot humorist

Men heeft weinig aan een gevoel voor humor, wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist -Jean de Boisson
men-heeft-weinig-aan-een-gevoel-voor-humor-wanneer-men-het-niet-verder-brengt-dan-tot-humorist
Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft -Jean Antoine Petit-Senn
men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft
Het beste bewijs dan men weinig te doen heeft is, wanneer men zich over drukke zaken beklaagt -Edward Bulwer-Lytton
het-beste-bewijs-dan-men-weinig-te-doen-heeft-is-wanneer-men-zich-over-drukke-zaken-beklaagt
Wanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver. -Vauvenargues
wanneer-men-denkt-dat-het-geluk-sterk-afhankelijk-is-van-het-karakter-dan-heeft-men-gelijk-indien-men-er-achter-aan-toevoegt-dat-het-lot-er-niets-mee
Niets zorgt ervoor dat je gevoel voor humor sneller verdwijnt dan wanneer iemand vraagt waar het is -Ivern Ball
niets-zorgt-ervoor-dat-gevoel-voor-humor-sneller-verdwijnt-dan-wanneer-iemand-vraagt-waar-het-is