Men is wel geneigd te zeggen dat de appel niet ver van de boom valt, maar het bestaat toch niet dat de appel juist dezelfde boom wordt?


men-is-wel-geneigd-te-zeggen-dat-de-appel-niet-ver-van-de-boom-valt-maar-het-bestaat-toch-niet-dat-de-appel-juist-dezelfde-boom-wordt
louis paul boonmeniswelgeneigdtezeggendatdeappelnietvervanboomvaltmaarhetbestaattochjuistdezelfdewordtmen isis welwel geneigdgeneigd tete zeggenzeggen datdat dede appelappel nietniet verver vanvan dede boomboom valtmaar hethet bestaatbestaat tochtoch nietniet datdat dede appelappel juistjuist dezelfdedezelfde boomboom wordtmen is welis wel geneigdwel geneigd tegeneigd te zeggente zeggen datzeggen dat dedat de appelde appel nietappel niet verniet ver vanver van devan de boomde boom valtmaar het bestaathet bestaat tochbestaat toch niettoch niet datniet dat dedat de appelde appel juistappel juist dezelfdejuist dezelfde boomdezelfde boom wordtmen is wel geneigdis wel geneigd tewel geneigd te zeggengeneigd te zeggen datte zeggen dat dezeggen dat de appeldat de appel nietde appel niet verappel niet ver vanniet ver van dever van de boomvan de boom valtmaar het bestaat tochhet bestaat toch nietbestaat toch niet dattoch niet dat deniet dat de appeldat de appel juistde appel juist dezelfdeappel juist dezelfde boomjuist dezelfde boom wordtmen is wel geneigd teis wel geneigd te zeggenwel geneigd te zeggen datgeneigd te zeggen dat dete zeggen dat de appelzeggen dat de appel nietdat de appel niet verde appel niet ver vanappel niet ver van deniet ver van de boomver van de boom valtmaar het bestaat toch niethet bestaat toch niet datbestaat toch niet dat detoch niet dat de appelniet dat de appel juistdat de appel juist dezelfdede appel juist dezelfde boomappel juist dezelfde boom wordt

Al valt een vrucht ver van de boom, daarom kan het toch nog wel een appel zijnOok de bliksem valt niet graag ver van de boomOver smaak valt wel degelijk te twisten. Als iemand een rotte appel verkiest boven een gave, durft ik te stellen dat zijn smaak niet deugtDe vrouw heeft in het aards paradijs de appel van de boom van kennis van goed en kwaad eerder gegeten dan de man. Sindsdien heeft ze altijd die 10 minuten voorsprong behoudenEen boom die zo hard wil groeien dat hij zijn wortels uit de aarde trekt, zweeft niet ten hemel, maar valt omDe boom der kennis is niet de boom des levens.