Men laat slechts hen in zijn hart lezen, die er hun naam in moeten vinden


men-laat-slechts-hen-in-zijn-hart-lezen-die-er-hun-naam-in-moeten-vinden
comtesse diane de beausacqmenlaatslechtsheninzijnhartlezendieerhunnaammoetenvindenmen laatlaat slechtsslechts henhen inin zijnzijn harthart lezendie erer hunhun naamnaam inin moetenmoeten vindenmen laat slechtslaat slechts henslechts hen inhen in zijnin zijn hartzijn hart lezendie er huner hun naamhun naam innaam in moetenin moeten vindenmen laat slechts henlaat slechts hen inslechts hen in zijnhen in zijn hartin zijn hart lezendie er hun naamer hun naam inhun naam in moetennaam in moeten vindenmen laat slechts hen inlaat slechts hen in zijnslechts hen in zijn harthen in zijn hart lezendie er hun naam iner hun naam in moetenhun naam in moeten vinden

In het hart van hen, die, geconcentreerd naar binnen schouwend, zichzelve deze vragen voorleggen, en innerlijk standvastig en stil, hun rustpunt in het Zelf vinden, dat in zich zelve straalt en volkomen isEdelmoedigen offeren aan hen, die hun van dienst geweest zijn, zelfzuchtigen slechts aan hen die hun van dienst zullen zijnDe mensen vinden het zo prettig als er over hen gepraat wordt dat een gesprek over hun fouten hen verruktSlechts hier en daar vindt men de aarde gesierd met dezulken, die arm aan onvriendelijke en rijk aan vriendelijk woorden zijn, die aan hun eigen vrouw genoegen vinden en zich onthouden van afkeuring van anderenAmerikaanse vrouwen verwachten een volmaaktheid in hun echtgenoot aan te treffen, die Engelse vrouwen slechts in hun huisknecht hopen te vindenEen kind, dat men zonder tedere afkorting van zijn naam noemt, is als een bloem, die men alleen met haar wetenschappelijke naam aanduidt