Men maakt geen vijanden door wát men denkt, doch doordát men denkt


men-maakt-geen-vijanden-door-wát-men-denkt-doch-doordát-men-denkt
jan greshoffmenmaaktgeenvijandendoorwtmendenktdochdoordtdenktmen maaktmaakt geengeen vijandenvijanden doorwát menmen denktdoch doordátdoordát menmen denktmen maakt geenmaakt geen vijandengeen vijanden doorvijanden door wátdoor wát menwát men denktdoch doordát mendoordát men denktmen maakt geen vijandenmaakt geen vijanden doorgeen vijanden door wátvijanden door wát mendoor wát men denktdoch doordát men denktmen maakt geen vijanden doormaakt geen vijanden door wátgeen vijanden door wát menvijanden door wát men denkt

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftIn de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegtDenken wat men niet gevoelt is tot zichzelve liegen. Al wat men denkt moet men denken met zijn gehele wezen, ziel en lichaamMen bemint een vrouw niet om wat zij is, maar om wat men van haar denktMen wordt geen goed mens doordat men toegeeflijk is voor anderen, maar doordat men streng is voor zichzelfGeluk is wat men voelt als men een ogenblik niet aan de dood denkt