Men moest alleen dan van zijn vijanden praten, als men wat goeds van hen te zeggen had


men-moest-alleen-dan-van-zijn-vijanden-praten-als-men-wat-goeds-van-hen-te-zeggen-had
jean antoine petit-sennmenmoestalleendanvanzijnvijandenpratenalsmenwatgoedshentezeggenhadmen moestmoest alleenalleen dandan vanvan zijnzijn vijandenvijanden pratenals menmen watwat goedsgoeds vanvan henhen tete zeggenzeggen hadmen moest alleenmoest alleen danalleen dan vandan van zijnvan zijn vijandenzijn vijanden pratenals men watmen wat goedswat goeds vangoeds van henvan hen tehen te zeggente zeggen hadmen moest alleen danmoest alleen dan vanalleen dan van zijndan van zijn vijandenvan zijn vijanden pratenals men wat goedsmen wat goeds vanwat goeds van hengoeds van hen tevan hen te zeggenhen te zeggen hadmen moest alleen dan vanmoest alleen dan van zijnalleen dan van zijn vijandendan van zijn vijanden pratenals men wat goeds vanmen wat goeds van henwat goeds van hen tegoeds van hen te zeggenvan hen te zeggen had

Als de doden konden spreken zou men niet zoveel goeds van hen zeggen -Carmen Sylva
als-de-doden-konden-spreken-zou-men-niet-zoveel-goeds-van-hen-zeggen
Men leeft vaak heel dicht bij hen, die men bemint, zonder hun de enige dingen te zeggen, die men moest zeggen -Maurice Maeterlinck
men-leeft-vaak-heel-dicht-bij-hen-die-men-bemint-zonder-hun-de-enige-dingen-te-zeggen-die-men-moest-zeggen
Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft -Jean Antoine Petit-Senn
men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft
Men moest eigenlijk alles geloven wat men in kranten leest, want dit maakt hen nog belangrijker -Rose Macaulay
men-moest-eigenlijk-alles-geloven-wat-men-in-kranten-leest-want-dit-maakt-hen-nog-belangrijker
Er zijn mensen die, in plaats van te horen naar wat men hen zegt, reeds horen naar wat zij zelf gaan zeggen -Albert Guinon
er-zijn-mensen-die-in-plaats-van-te-horen-naar-wat-men-hen-zegt-reeds-horen-naar-wat-zij-zelf-gaan-zeggen
Men kan anderen vastzetten met zijn eigen argumenten; maar men overtuigt hen alleen door die van henzelven -Joseph Joubert
men-kan-anderen-vastzetten-met-zijn-eigen-argumenten-maar-men-overtuigt-hen-alleen-door-die-van-henzelven