Men moet geen warmte tonen, die niet gedeeld zal worden; niets is verkoelender dan een warmte die niet aan anderen wordt meegedeeld


men-moet-geen-warmte-tonen-die-niet-gedeeld-zal-worden-niets-is-verkoelender-dan-een-warmte-die-niet-aan-anderen-wordt-meegedeeld
joseph joubertmenmoetgeenwarmtetonendienietgedeeldzalwordennietsisverkoelenderdaneenaananderenwordtmeegedeeldmen moetmoet geengeen warmtewarmte tonendie nietniet gedeeldgedeeld zalzal wordenniets isis verkoelenderverkoelender dandan eeneen warmtewarmte diedie nietniet aananderen wordtwordt meegedeeldmen moet geenmoet geen warmtegeen warmte tonendie niet gedeeldniet gedeeld zalgedeeld zal wordenniets is verkoelenderis verkoelender danverkoelender dan eendan een warmteeen warmte diewarmte die nietdie niet aanniet aan anderenaan anderen wordtanderen wordt meegedeeldmen moet geen warmtemoet geen warmte tonendie niet gedeeld zalniet gedeeld zal wordenniets is verkoelender danis verkoelender dan eenverkoelender dan een warmtedan een warmte dieeen warmte die nietwarmte die niet aandie niet aan anderenniet aan anderen wordtaan anderen wordt meegedeeldmen moet geen warmte tonendie niet gedeeld zal wordenniets is verkoelender dan eenis verkoelender dan een warmteverkoelender dan een warmte diedan een warmte die nieteen warmte die niet aanwarmte die niet aan anderendie niet aan anderen wordtniet aan anderen wordt meegedeeld

Dure pelzen bezorgen meer koude aan dames die ze zien, dan warmte aan deze die ze dragenMen kan nu eenmaal niet de risico's wegpraten die verbonden zijn aan een aanval op iemand die zijn stad goed heeft versterkt en niet door het volk gehaat wordt. Een heerser die een sterke stad bezit en geen haat opwekt, kan dus niet worden aangevallenMeneer, alle argumenten die men aanvoert voor de bewering, dat armoede geen kwaad is, tonen juist aan, dat het een groot kwaad is. Men zal nooit iemand tegenkomen die je er met veel moeite van probeert te overtuigen dat je gelukkig leven kunt van een ruim inkomenAl dat gepraat dat je God moet danken dat je niet in verdrukking leeft wordt heel gauw zelfbedrog. Want God is geen kruidenier die aan de één duur en aan de ander onder de toonbank door verkoopt. Blijkbaar begrijpt men niet dat het hoogste het hoogste is en dat het daarom alleen maar tot elke prijs gekocht kan wordenGij moet niet geloven, dat men doordat men minister wordt, terstond wijzer en verstandiger wordt dan anderenMen moet nooit een gelegenheid voorbij laten gaan om uitspraken van anderen aan te halen, die altijd interessanter zijn dan de dingen die men zelf verzint