Men moet geld hebben om te kunnen schrijven, maar nog meer om niet te kunnen schrijven


men-moet-geld-hebben-om-te-kunnen-schrijven-maar-nog-meer-om-niet-te-kunnen-schrijven
jacques c. bloemmenmoetgeldhebbenomtekunnenschrijvenmaarnogmeernietschrijvenmen moetmoet geldgeld hebbenhebben omom tete kunnenkunnen schrijvenmaar nognog meermeer omom nietniet tete kunnenkunnen schrijvenmen moet geldmoet geld hebbengeld hebben omhebben om teom te kunnente kunnen schrijvenmaar nog meernog meer ommeer om nietom niet teniet te kunnente kunnen schrijvenmen moet geld hebbenmoet geld hebben omgeld hebben om tehebben om te kunnenom te kunnen schrijvenmaar nog meer omnog meer om nietmeer om niet teom niet te kunnenniet te kunnen schrijvenmen moet geld hebben ommoet geld hebben om tegeld hebben om te kunnenhebben om te kunnen schrijvenmaar nog meer om nietnog meer om niet temeer om niet te kunnenom niet te kunnen schrijven

Elke idioot die vandaag de dag nog romans schrijft, moet ze zo schrijven dat ze nooit kunnen worden bewerkt, met andere woorden: dat ze niet kunnen worden naverteldPublieke figuren van vandaag kunnen niet meer hun eigen toespraken of boeken schrijven, en er zijn aanwijzingen dat ze ook niet kunnen lezen.Mensen die niets te zeggen hebben, schrijven boeken. Mensen die veel te zeggen hebben, kunnen niet schrijvenHoevelen zijn er niet, op wier boekenkast men zou kunnen schrijven: 'Uitwendig', als op medicijnflessen!Hoeveel mensen zijn er niet, op wier boekenkasten men zou kunnen schrijven: `uitwendig', als op medicijnflessenMen zou boekdelen kunnen schrijven over de onvroomheid der vromen