Men moet het er over eens zijn, ter ere van de deugd, dat de grootste ongelukken der mensen diegene zijn, waartoe zij door misdrijf vervallen


men-moet-het-er-over-eens-zijn-ter-ere-van-de-deugd-dat-de-grootste-ongelukken-der-mensen-diegene-zijn-waartoe-zij-door-misdrijf-vervallen
francois de la rochefoucauldmenmoetheterovereenszijntererevandedeugddatgrootsteongelukkendermensendiegenewaartoezijdoormisdrijfvervallenmen moetmoet hethet erer overover eenseens zijnter ereere vanvan dede deugddat dede grootstegrootste ongelukkenongelukken derder mensenmensen diegenediegene zijnwaartoe zijzij doormisdrijf vervallenmen moet hetmoet het erhet er overer over eensover eens zijnter ere vanere van devan de deugddat de grootstede grootste ongelukkengrootste ongelukken derongelukken der mensender mensen diegenemensen diegene zijnwaartoe zij doorzij door misdrijfdoor misdrijf vervallenmen moet het ermoet het er overhet er over eenser over eens zijnter ere van deere van de deugddat de grootste ongelukkende grootste ongelukken dergrootste ongelukken der mensenongelukken der mensen diegeneder mensen diegene zijnwaartoe zij door misdrijfzij door misdrijf vervallenmen moet het er overmoet het er over eenshet er over eens zijnter ere van de deugddat de grootste ongelukken derde grootste ongelukken der mensengrootste ongelukken der mensen diegeneongelukken der mensen diegene zijnwaartoe zij door misdrijf vervallen

Wij moeten in het credit der deugd schrijven, dat de grootste ongelukken der mensen die zijn, waarin ze vervallen door hun misdrijven -Francois de la Rochefoucauld
wij-moeten-in-het-credit-der-deugd-schrijven-dat-de-grootste-ongelukken-der-mensen-die-zijn-waarin-ze-vervallen-door-hun-misdrijven
Populariteit is een misdrijf van het ogenblik af dat zij wordt gezocht; zij is alleen een deugd als men haar heeft of men wil of niet -Lord Halifax
populariteit-is-een-misdrijf-van-het-ogenblik-af-dat-zij-wordt-gezocht-zij-is-alleen-een-deugd-als-men-haar-heeft-of-men-wil-of-niet
Enkele van de grootste prestaties ter wereld zijn gedaan door mensen die niet slim genoeg waren om te weten dat deze onmogelijk waren -Doug Larson
enkele-van-de-grootste-prestaties-ter-wereld-zijn-gedaan-door-mensen-die-niet-slim-genoeg-waren-om-te-weten-dat-deze-onmogelijk-waren
Dat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebben -Johann Wolfgang von Goethe
dat-is-juist-het-wezen-der-dilettanten-dat-zij-de-moeilijkheden-niet-kennen-die-aan-iets-verbonden-zijn-dat-zij-altijd-iets-willen-ondernemen-waartoe