Men moet het er over eens zijn, ter ere van de deugd, dat de grootste ongelukken der mensen diegene zijn, waartoe zij door misdrijf vervallen


men-moet-het-er-over-eens-zijn-ter-ere-van-de-deugd-dat-de-grootste-ongelukken-der-mensen-diegene-zijn-waartoe-zij-door-misdrijf-vervallen
francois de la rochefoucauldmenmoetheterovereenszijntererevandedeugddatgrootsteongelukkendermensendiegenewaartoezijdoormisdrijfvervallenmen moetmoet hethet erer overover eenseens zijnter ereere vanvan dede deugddat dede grootstegrootste ongelukkenongelukken derder mensenmensen diegenediegene zijnwaartoe zijzij doormisdrijf vervallenmen moet hetmoet het erhet er overer over eensover eens zijnter ere vanere van devan de deugddat de grootstede grootste ongelukkengrootste ongelukken derongelukken der mensender mensen diegenemensen diegene zijnwaartoe zij doorzij door misdrijfdoor misdrijf vervallenmen moet het ermoet het er overhet er over eenser over eens zijnter ere van deere van de deugddat de grootste ongelukkende grootste ongelukken dergrootste ongelukken der mensenongelukken der mensen diegeneder mensen diegene zijnwaartoe zij door misdrijfzij door misdrijf vervallenmen moet het er overmoet het er over eenshet er over eens zijnter ere van de deugddat de grootste ongelukken derde grootste ongelukken der mensengrootste ongelukken der mensen diegeneongelukken der mensen diegene zijnwaartoe zij door misdrijf vervallen

Wij moeten in het credit der deugd schrijven, dat de grootste ongelukken der mensen die zijn, waarin ze vervallen door hun misdrijvenDoor God te laten oordelen, oordelen zij zelf; door God te verheerlijken, verheerlijken zij zichzelf; door de deugden verplicht te stellen waartoe zij toevallig in staat zijn - sterker nog, die zij nodig hebben om zich staande te houden - eigenen zij zich de grootste schijn toe van een worsteling om de deugd, een strijd voor de heerschappij der deugdPopulariteit is een misdrijf van het ogenblik af dat zij wordt gezocht; zij is alleen een deugd als men haar heeft of men wil of nietDe mensen verachten de religie, zij haten haar en zijn bang dat zij misschien waar is. Om dat te verhelpen moet men eerst aantonen dat de religie niet strijdig is met het verstand en eerbied verdient. Men moet haar naar waarde schatten, vervolgens haar aantrekkelijk maken en bij de goede mensen het verlangen wekken dat zij waar zou zijnEnkele van de grootste prestaties ter wereld zijn gedaan door mensen die niet slim genoeg waren om te weten dat deze onmogelijk warenDat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebben