Men moet niet zien, wat voor goed een vriend ons doet, doch alleen letten op het verlangen dat hij heeft om ons goed te doen


men-moet-niet-zien-wat-voor-goed-een-vriend-ons-doet-doch-alleen-letten-op-het-verlangen-dat-hij-heeft-om-ons-goed-te-doen
marquise de sablémenmoetnietzienwatvoorgoedeenvriendonsdoetdochalleenlettenophetverlangendathijheeftomtedoenmen moetmoet nietniet zienwat voorgoed eeneen vriendvriend onsons doetdoch alleenalleen lettenletten opop hethet verlangenverlangen datdat hijhij heeftheeft omom onsons goedgoed tete doenmen moet nietmoet niet zienwat voor goedvoor goed eengoed een vriendeen vriend onsvriend ons doetdoch alleen lettenalleen letten opletten op hetop het verlangenhet verlangen datverlangen dat hijdat hij heefthij heeft omheeft om onsom ons goedons goed tegoed te doenmen moet niet zienwat voor goed eenvoor goed een vriendgoed een vriend onseen vriend ons doetdoch alleen letten opalleen letten op hetletten op het verlangenop het verlangen dathet verlangen dat hijverlangen dat hij heeftdat hij heeft omhij heeft om onsheeft om ons goedom ons goed teons goed te doenwat voor goed een vriendvoor goed een vriend onsgoed een vriend ons doetdoch alleen letten op hetalleen letten op het verlangenletten op het verlangen datop het verlangen dat hijhet verlangen dat hij heeftverlangen dat hij heeft omdat hij heeft om onshij heeft om ons goedheeft om ons goed teom ons goed te doen

Hem, die ons goed doet, zijn wij nooit zo dankbaar als hem, die ons kwaad kon doen, doch het nalaat -Marie von Ebner-Eschenbach
hem-die-ons-goed-doet-zijn-wij-nooit-zo-dankbaar-als-hem-die-ons-kwaad-kon-doen-doch-het-nalaat
Wie een ander goed doet, doet ook goed aan zichzelf, niet alleen in de gevolgen, doch in de daad zelf. Want het bewustzijn van wel te handelen is in zichzelf een ruime beloning -Seneca
wie-een-ander-goed-doet-doet-ook-goed-aan-zichzelf-niet-alleen-in-de-gevolgen-doch-in-de-daad-zelf-want-het-bewustzijn-van-wel-te-handelen-is-in
Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergers -John Locke
zo-leert-men-ons-evenals-ons-lichaam-ook-de-geest-naar-'s-lands-wijs-te-kleden-als-wij-dat-niet-doen-dan-ziet-men-ons-voor-zonderlingen-aan-of-nog
Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit -George Bataille
het-verleden-is-niet-achter-ons-zoals-men-denkt-maar-voor-ons-de-schaduw-van-wat-was-werpt-zich-voor-ons-wat-dood-is-bestaat-nog-gaat-voor-ons-uit