Men moet zoveel men kan iedereen verplichten in deze wereld; men heeft dikwijls iemand nodig, die kleiner is dan men zelf is


men-moet-zoveel-men-kan-iedereen-verplichten-in-deze-wereld-men-heeft-dikwijls-iemand-nodig-die-kleiner-is-dan-men-zelf-is
jean de la fontainemenmoetzoveelmenkaniedereenverplichtenindezewereldheeftdikwijlsiemandnodigdiekleinerisdanzelfmen moetmoet zoveelzoveel menmen kankan iedereeniedereen verplichtenverplichten inin dezedeze wereldmen heeftheeft dikwijlsdikwijls iemanddie kleinerkleiner isis dandan menmen zelfzelf ismen moet zoveelmoet zoveel menzoveel men kanmen kan iedereenkan iedereen verplichteniedereen verplichten inverplichten in dezein deze wereldmen heeft dikwijlsheeft dikwijls iemanddikwijls iemand nodigdie kleiner iskleiner is danis dan mendan men zelfmen zelf ismen moet zoveel menmoet zoveel men kanzoveel men kan iedereenmen kan iedereen verplichtenkan iedereen verplichten iniedereen verplichten in dezeverplichten in deze wereldmen heeft dikwijls iemandheeft dikwijls iemand nodigdie kleiner is dankleiner is dan menis dan men zelfdan men zelf ismen moet zoveel men kanmoet zoveel men kan iedereenzoveel men kan iedereen verplichtenmen kan iedereen verplichten inkan iedereen verplichten in dezeiedereen verplichten in deze wereldmen heeft dikwijls iemand nodigdie kleiner is dan menkleiner is dan men zelfis dan men zelf is

Men stemt er in toe iedereen te verplichten; maar men wil slechts verplicht zijn aan hem die men achtMen doet minder dan men moet als men niet alles doet wat men kanIn de wereld zegt men dikwijls het kwaad dat men van iemand denkt, maar zelden denkt men het goede dat men van hem zegtZolang men de dingen begeert, bezit men deze niet; als men ze bezit, heeft men ze lief, maar de begeerte vergaatIeder heeft zijn opvattingen, beginselen en gebreken, en men moet zich weinig om die van anderen bekommeren, daar men zoveel aanleiding heeft, zich met zichzelf bezig te houdenEen oude wijsgeer heeft gezegd: wanneer men alles nauwkeurig opschrijft wat men beleeft, is men wijsgeer voor men het zelf weet