Men moge ons ijdel vinden; maar wij hebben er soms behoefte aan, dat men ons van onze verdienste verzekert


men-moge-ons-ijdel-vinden-maar-wij-hebben-er-soms-behoefte-aan-dat-men-ons-van-onze-verdienste-verzekert
vauvenarguesmenmogeonsijdelvindenmaarwijhebbenersomsbehoefteaandatmenvanonzeverdiensteverzekertmen mogemoge onsons ijdelijdel vindenmaar wijwij hebbenhebben erer somssoms behoeftebehoefte aandat menmen onsons vanvan onzeonze verdiensteverdienste verzekertmen moge onsmoge ons ijdelons ijdel vindenmaar wij hebbenwij hebben erhebben er somser soms behoeftesoms behoefte aandat men onsmen ons vanons van onzevan onze verdiensteonze verdienste verzekertmen moge ons ijdelmoge ons ijdel vindenmaar wij hebben erwij hebben er somshebben er soms behoefteer soms behoefte aandat men ons vanmen ons van onzeons van onze verdienstevan onze verdienste verzekertmen moge ons ijdel vindenmaar wij hebben er somswij hebben er soms behoeftehebben er soms behoefte aandat men ons van onzemen ons van onze verdiensteons van onze verdienste verzekert

Wanneer wij het liefhebben beu zijn, vinden wij het heel prettig wanneer men ons ontrouw wordt om ons van onze trouw te ontslaan -Francois de la Rochefoucauld
wanneer-wij-het-liefhebben-beu-zijn-vinden-wij-het-heel-prettig-wanneer-men-ons-ontrouw-wordt-om-ons-van-onze-trouw-te-ontslaan
Zo leert men ons, evenals ons lichaam, ook de geest naar 's lands wijs te kleden, en als wij dat niet doen dan ziet men ons voor zonderlingen aan of nog wat ergers -John Locke
zo-leert-men-ons-evenals-ons-lichaam-ook-de-geest-naar-'s-lands-wijs-te-kleden-als-wij-dat-niet-doen-dan-ziet-men-ons-voor-zonderlingen-aan-of-nog
Men waant soms een afkeer te hebben van vleierij; maar het is alleen de manier, waarop wij gevleid worden, die ons mishaagt -Francois de la Rochefoucauld
men-waant-soms-een-afkeer-te-hebben-van-vleierij-maar-het-is-alleen-de-manier-waarop-wij-gevleid-worden-die-ons-mishaagt
Als men ons vertelt dat een van onze porseleinen vazen duizend gulden waard is - hoe zeldzaam schoon vinden wij hem dan -Logan Pearsall Smith
als-men-ons-vertelt-dat-een-van-onze-porseleinen-vazen-duizend-gulden-waard-is-hoe-zeldzaam-schoon-vinden-wij-hem-dan