Men verveelt zich bijna altijd bij mensen, in wier gezelschap het niet geoorloofd is zich te vervelen


men-verveelt-zich-bijna-altijd-bij-mensen-in-wier-gezelschap-het-niet-geoorloofd-is-zich-te-vervelen
francois de la rochefoucauldmenverveeltzichbijnaaltijdbijmenseninwiergezelschaphetnietgeoorloofdistevervelenmen verveeltverveelt zichzich bijnabijna altijdaltijd bijbij mensenin wierwier gezelschapgezelschap hethet nietniet geoorloofdgeoorloofd isis zichzich tete vervelenmen verveelt zichverveelt zich bijnazich bijna altijdbijna altijd bijaltijd bij mensenin wier gezelschapwier gezelschap hetgezelschap het niethet niet geoorloofdniet geoorloofd isgeoorloofd is zichis zich tezich te vervelenmen verveelt zich bijnaverveelt zich bijna altijdzich bijna altijd bijbijna altijd bij mensenin wier gezelschap hetwier gezelschap het nietgezelschap het niet geoorloofdhet niet geoorloofd isniet geoorloofd is zichgeoorloofd is zich teis zich te vervelenmen verveelt zich bijna altijdverveelt zich bijna altijd bijzich bijna altijd bij mensenin wier gezelschap het nietwier gezelschap het niet geoorloofdgezelschap het niet geoorloofd ishet niet geoorloofd is zichniet geoorloofd is zich tegeoorloofd is zich te vervelen

Men verveelt zich bijna altijd in gezelschap van degenen, die wij vervelen -Francois de la Rochefoucauld
men-verveelt-zich-bijna-altijd-in-gezelschap-van-degenen-die-wij-vervelen
Als mensen zich vervelen is het voornamelijk hun eigen ik dat hen verveelt -Eric Hoffer
als-mensen-zich-vervelen-is-het-voornamelijk-hun-eigen-ik-dat-hen-verveelt
Wie zich verveelt als hij met zichzelf alleen is, heeft al het materiaal om anderen te vervelen -Carl Ludwig Schleich
wie-zich-verveelt-als-hij-met-zichzelf-alleen-is-heeft-al-het-materiaal-om-anderen-te-vervelen
Het is geoorloofd zich te bedroeven, maar het is niet geoorloofd te lachen om de godsdienst van anderen -Joseph Joubert
het-is-geoorloofd-zich-te-bedroeven-maar-het-is-niet-geoorloofd-te-lachen-om-de-godsdienst-van-anderen
Op zich is ledigheid helemaal geen duivels oorkussen, integendeel het is gewoonweg een goddelijk leven zolang men zich niet verveelt -Sören Kierkegaard
op-zich-is-ledigheid-helemaal-geen-duivels-oorkussen-integendeel-het-is-gewoonweg-een-goddelijk-leven-zolang-men-zich-niet-verveelt
Men kan zich iets nog verschrikkelijker voorstellen dan de hel waar men lijdt; dat is een hel waar men zich verveelt -Victor Hugo
men-kan-zich-iets-nog-verschrikkelijker-voorstellen-dan-de-hel-waar-men-lijdt-dat-is-een-hel-waar-men-zich-verveelt