Men verveelt zich bijna altijd bij mensen, in wier gezelschap het niet geoorloofd is zich te vervelen


men-verveelt-zich-bijna-altijd-bij-mensen-in-wier-gezelschap-het-niet-geoorloofd-is-zich-te-vervelen
francois de la rochefoucauldmenverveeltzichbijnaaltijdbijmenseninwiergezelschaphetnietgeoorloofdistevervelenmen verveeltverveelt zichzich bijnabijna altijdaltijd bijbij mensenin wierwier gezelschapgezelschap hethet nietniet geoorloofdgeoorloofd isis zichzich tete vervelenmen verveelt zichverveelt zich bijnazich bijna altijdbijna altijd bijaltijd bij mensenin wier gezelschapwier gezelschap hetgezelschap het niethet niet geoorloofdniet geoorloofd isgeoorloofd is zichis zich tezich te vervelenmen verveelt zich bijnaverveelt zich bijna altijdzich bijna altijd bijbijna altijd bij mensenin wier gezelschap hetwier gezelschap het nietgezelschap het niet geoorloofdhet niet geoorloofd isniet geoorloofd is zichgeoorloofd is zich teis zich te vervelenmen verveelt zich bijna altijdverveelt zich bijna altijd bijzich bijna altijd bij mensenin wier gezelschap het nietwier gezelschap het niet geoorloofdgezelschap het niet geoorloofd ishet niet geoorloofd is zichniet geoorloofd is zich tegeoorloofd is zich te vervelen

Men verveelt zich bijna altijd in gezelschap van degenen, die wij vervelenAls mensen zich vervelen is het voornamelijk hun eigen ik dat hen verveeltWie zich verveelt als hij met zichzelf alleen is, heeft al het materiaal om anderen te vervelenHet is geoorloofd zich te bedroeven, maar het is niet geoorloofd te lachen om de godsdienst van anderenOp zich is ledigheid helemaal geen duivels oorkussen, integendeel het is gewoonweg een goddelijk leven zolang men zich niet verveeltMen kan zich iets nog verschrikkelijker voorstellen dan de hel waar men lijdt; dat is een hel waar men zich verveelt