Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeft


men-vindt-zich-geestiger-als-men-denkt-aan-wat-men-had-kunnen-zeggen-dan-wanneer-men-terugdenkt-aan-wat-men-gezegd-heeft
jean antoine petit-sennmenvindtzichgeestigeralsmendenktaanwathadkunnenzeggendanwanneerterugdenktgezegdheeftmen vindtvindt zichzich geestigergeestiger alsals menmen denktdenkt aanaan watwat menmen hadhad kunnenkunnen zeggendan wanneerwanneer menmen terugdenktterugdenkt aanaan watwat menmen gezegdgezegd heeftmen vindt zichvindt zich geestigerzich geestiger alsgeestiger als menals men denktmen denkt aandenkt aan wataan wat menwat men hadmen had kunnenhad kunnen zeggendan wanneer menwanneer men terugdenktmen terugdenkt aanterugdenkt aan wataan wat menwat men gezegdmen gezegd heeftmen vindt zich geestigervindt zich geestiger alszich geestiger als mengeestiger als men denktals men denkt aanmen denkt aan watdenkt aan wat menaan wat men hadwat men had kunnenmen had kunnen zeggendan wanneer men terugdenktwanneer men terugdenkt aanmen terugdenkt aan watterugdenkt aan wat menaan wat men gezegdwat men gezegd heeftmen vindt zich geestiger alsvindt zich geestiger als menzich geestiger als men denktgeestiger als men denkt aanals men denkt aan watmen denkt aan wat mendenkt aan wat men hadaan wat men had kunnenwat men had kunnen zeggendan wanneer men terugdenkt aanwanneer men terugdenkt aan watmen terugdenkt aan wat menterugdenkt aan wat men gezegdaan wat men gezegd heeft

Een der dingen, die maken dat men zo weinig mensen vindt die zich behoorlijk en aangenaam gedragen in de conversatie, bestaat hierin, dat er bijna niemand gevonden wordt, die niet veeleer denkt aan hetgeen hij zeggen wil, dan aan het nauwkeurig antwoorden op wat men hem zegtEen oude wijsgeer heeft gezegd: wanneer men alles nauwkeurig opschrijft wat men beleeft, is men wijsgeer voor men het zelf weetWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.Om een goede minnebrief te schrijven moet men beginnen zonder te weten wat men wil zeggen en eindigen zonder te weten wat men heeft gezegdOm een goede liefdesbrief te schrijven, moet men beginnen zonder te weten wat men zeggen wil en eindigen zonder te weten wat men gezegd heeftWanneer men niet durft zeggen wat men meent, eindigt men met niet meer te menen wat men zegt