Men waant soms een afkeer te hebben van vleierij; maar het is alleen de manier, waarop wij gevleid worden, die ons mishaagt


men-waant-soms-een-afkeer-te-hebben-van-vleierij-maar-het-is-alleen-de-manier-waarop-wij-gevleid-worden-die-ons-mishaagt
francois de la rochefoucauldmenwaantsomseenafkeertehebbenvanvleierijmaarhetisalleendemanierwaaropwijgevleidwordendieonsmishaagtmen waantwaant somssoms eeneen afkeerafkeer tete hebbenhebben vanvan vleierijmaar hethet isis alleenalleen dede manierwaarop wijwij gevleidgevleid wordendie onsons mishaagtmen waant somswaant soms eensoms een afkeereen afkeer teafkeer te hebbente hebben vanhebben van vleierijmaar het ishet is alleenis alleen dealleen de manierwaarop wij gevleidwij gevleid wordendie ons mishaagtmen waant soms eenwaant soms een afkeersoms een afkeer teeen afkeer te hebbenafkeer te hebben vante hebben van vleierijmaar het is alleenhet is alleen deis alleen de manierwaarop wij gevleid wordenmen waant soms een afkeerwaant soms een afkeer tesoms een afkeer te hebbeneen afkeer te hebben vanafkeer te hebben van vleierijmaar het is alleen dehet is alleen de manier

Men behandelt ons gelijk wij behandeld willen worden: wij haten de waarheid en men verbergt haar ons; wij willen gevleid zijn en men vleit ons -Blaise Pascal
men-behandelt-ons-gelijk-wij-behandeld-willen-worden-wij-haten-de-waarheid-men-verbergt-haar-ons-wij-willen-gevleid-zijn-men-vleit-ons
Men moge ons ijdel vinden; maar wij hebben er soms behoefte aan, dat men ons van onze verdienste verzekert -Vauvenargues
men-moge-ons-ijdel-vinden-maar-wij-hebben-er-soms-behoefte-aan-dat-men-ons-van-onze-verdienste-verzekert
Geluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zien -Leo Tolstoj
geluk-is-niet-afhankelijk-van-dingen-buiten-ons-maar-van-de-manier-waarop-wij-die-zien
De mate van ons geluk wordt bepaald door het besef dat wij ervan hebben, en in geen enkel opzicht door de manier waarop de toekomst haar beloften houdt -George Sand
de-mate-van-ons-geluk-wordt-bepaald-door-het-besef-dat-wij-ervan-hebben-in-geen-enkel-opzicht-door-de-manier-waarop-de-toekomst-haar-beloften-houdt