Men waant soms een afkeer te hebben van vleierij; maar het is alleen de manier, waarop wij gevleid worden, die ons mishaagt


men-waant-soms-een-afkeer-te-hebben-van-vleierij-maar-het-is-alleen-de-manier-waarop-wij-gevleid-worden-die-ons-mishaagt
francois de la rochefoucauldmenwaantsomseenafkeertehebbenvanvleierijmaarhetisalleendemanierwaaropwijgevleidwordendieonsmishaagtmen waantwaant somssoms eeneen afkeerafkeer tete hebbenhebben vanvan vleierijmaar hethet isis alleenalleen dede manierwaarop wijwij gevleidgevleid wordendie onsons mishaagtmen waant somswaant soms eensoms een afkeereen afkeer teafkeer te hebbente hebben vanhebben van vleierijmaar het ishet is alleenis alleen dealleen de manierwaarop wij gevleidwij gevleid wordendie ons mishaagtmen waant soms eenwaant soms een afkeersoms een afkeer teeen afkeer te hebbenafkeer te hebben vante hebben van vleierijmaar het is alleenhet is alleen deis alleen de manierwaarop wij gevleid wordenmen waant soms een afkeerwaant soms een afkeer tesoms een afkeer te hebbeneen afkeer te hebben vanafkeer te hebben van vleierijmaar het is alleen dehet is alleen de manier

Men behandelt ons gelijk wij behandeld willen worden: wij haten de waarheid en men verbergt haar ons; wij willen gevleid zijn en men vleit onsMen moge ons ijdel vinden; maar wij hebben er soms behoefte aan, dat men ons van onze verdienste verzekertGeluk is niet afhankelijk van dingen buiten ons, maar van de manier waarop wij die zienDe mate van ons geluk wordt bepaald door het besef dat wij ervan hebben, en in geen enkel opzicht door de manier waarop de toekomst haar beloften houdtVele mensen hebben republieken en prinsendommen bedacht die helemaal nooit echt bestaan hebben. Uiteindelijk is de manier waarop mensen leven zo ver verwijderd van de manier waarop zij zouden moeten leven, dat iedereen die wat is verlaat voor wat zou moeten zijn eerder zijn ondergang dan zijn behoud nastreeft; want een man die streeft naar goedheid in al zijn handelingen zal zeker ten onder gaan, omdat er zovele mensen zijn die niet goed zijnWanneer wij zeggen dat lust ons levensdoel is, hebben wij het niet over de lust van losbandige lieden of over de lust die gelegen is in actief genieten – zoals sommige mensen denken die niet weten waar ze het over hebben en die met ons van mening verschillen of aan onze leer een negatieve uitleg geven – maar wij doelen op een toestand, waarin het lichaam geen pijn heeft en de ziel niet verontrust wordt