Men wordt het goede en ook het beste, als het alledaags begint te worden, spoedig zat


men-wordt-het-goede-ook-het-beste-als-het-alledaags-begint-te-worden-spoedig-zat
gotthold ephraim lessingmenwordthetgoedeookbestealsalledaagsbeginttewordenspoedigzatmen wordtwordt hethet goedegoede enen ookook hethet besteals hethet alledaagsalledaags begintbegint tete wordenspoedig zatmen wordt hetwordt het goedehet goede engoede en ooken ook hetook het besteals het alledaagshet alledaags begintalledaags begint tebegint te wordenmen wordt het goedewordt het goede enhet goede en ookgoede en ook heten ook het besteals het alledaags beginthet alledaags begint tealledaags begint te wordenmen wordt het goede enwordt het goede en ookhet goede en ook hetgoede en ook het besteals het alledaags begint tehet alledaags begint te worden

U vloog en toog ik het langst achterna, en al verborg ik mij ook voor u, ik was toch uw beste schaduw, overal waar gij gezeten hebt, zat ik ook -Friedrich Nietzsche
u-vloog-toog-ik-het-langst-achterna-al-verborg-ik-mij-ook-voor-u-ik-was-toch-uw-beste-schaduw-overal-waar-gij-gezeten-hebt-zat-ik-ook
Men wordt het geluk even spoedig beu als de rest -Etienne Rey
men-wordt-het-geluk-even-spoedig-beu-als-de-rest
Goede voornemens, die men in het ongeluk maakt, zijn als de knoop in een zakdoek; men vergeet maar al te spoedig, waarom hij werd gelegd -Fliegende Blätter
goede-voornemens-die-men-in-het-ongeluk-maakt-zijn-als-de-knoop-in-een-zakdoek-men-vergeet-maar-al-te-spoedig-waarom-hij-werd-gelegd
Als de liefde begint te schoolmeesteren, krijgt ze spoedig vakantie -Peter Sirius
als-de-liefde-begint-te-schoolmeesteren-krijgt-ze-spoedig-vakantie
Men moet niet uit vrees, alledaags te zijn, paradoxaal worden -Nicolas de Condorcet
men-moet-niet-uit-vrees-alledaags-te-zijn-paradoxaal-worden
Men moet niet paradoxaal worden, uit vrees alledaags te zijn -A. Schopenhauer
men-moet-niet-paradoxaal-worden-uit-vrees-alledaags-te-zijn