Men wordt nooit bedrogen door de vrouwen van wie men het zou willen


men-wordt-nooit-bedrogen-door-de-vrouwen-van-wie-men-het-zou-willen
sacha guitrymenwordtnooitbedrogendoordevrouwenvanwiemenhetzouwillenmen wordtwordt nooitnooit bedrogenbedrogen doorde vrouwenvrouwen vanvan wiewie menmen hethet zouzou willenmen wordt nooitwordt nooit bedrogennooit bedrogen doorbedrogen door dedoor de vrouwende vrouwen vanvrouwen van wievan wie menwie men hetmen het zouhet zou willenmen wordt nooit bedrogenwordt nooit bedrogen doornooit bedrogen door debedrogen door de vrouwendoor de vrouwen vande vrouwen van wievrouwen van wie menvan wie men hetwie men het zoumen het zou willenmen wordt nooit bedrogen doorwordt nooit bedrogen door denooit bedrogen door de vrouwenbedrogen door de vrouwen vandoor de vrouwen van wiede vrouwen van wie menvrouwen van wie men hetvan wie men het zouwie men het zou willen

Men wordt nooit bedrogen, men bedriegt zichzelfMen wordt licht bedrogen door wat men liefheeftMen zegt dat men zou willen sterven; jawel, men zou het willen, maar men wil het nietMen laat zich even vaak leiden door de begeerten die men zou willen hebben, als door die welke men werkelijk heeftMen wordt tegenwoordig schrijver door te lezen, niet meer door zijn originaliteit. En mens wordt men door anderen na te apen. Men is net als al die anderen en ergo is men mens!Hoe meer men liefheeft, des te actiever wordt men, denk ik; want liefde die alleen maar gevoel is, zou ik geen liefde noemen willen