Men ziet geen recht of onrecht dat niet per landstreek varieert. Drie graden dichter bij de pool of de ganse rechtspraak is andersom. Een meridiaan bepaalt of iets waar is. Na enkele jaren gebruik worden fundamentele wetten alweer veranderd. Het recht heeft zijn periodes. Mooie gerechtigheid die bij een rivier ophoudt. Wat aan deze kant van de Pyreneeën waar is, is aan de andere kant een vergissing!


men-ziet-geen-recht-of-onrecht-dat-niet-per-landstreek-varieert-drie-graden-dichter-bij-de-pool-of-de-ganse-rechtspraak-is-andersom-een-meridiaan
blaise pascalmenzietgeenrechtofonrechtdatnietperlandstreekvarieertdriegradendichterbijdepoolganserechtspraakisandersomeenmeridiaanbepaaltietswaarisnaenkelejarengebruikwordenfundamentelewettenalweerveranderdhetheeftzijnperiodesmooiegerechtigheiddieeenrivierophoudtwataandezekantvanpyreneenisanderevergissingmen zietziet geengeen rechtonrecht datdat nietniet perper landstreeklandstreek varieertdrie gradengraden dichterdichter bijbij dede poolde ganseganse rechtspraakrechtspraak iseen meridiaanmeridiaan bepaaltiets waarwaar isna enkeleenkele jarenjaren gebruikgebruik wordenworden fundamentelefundamentele wettenwetten alweeralweer veranderdhet rechtrecht heeftheeft zijnzijn periodesmooie gerechtigheidgerechtigheid diedie bijbij eeneen rivierrivier ophoudtwat aanaan dezedeze kantkant vanvan dede pyreneeënpyreneeën waarwaar isis aanaan deandere kantkant eeneen vergissingmen ziet geenziet geen rechtrecht of onrechtonrecht dat nietdat niet perniet per landstreekper landstreek varieertdrie graden dichtergraden dichter bijdichter bij debij de poolpool of dede ganse rechtspraakganse rechtspraak isrechtspraak is andersomeen meridiaan bepaaltbepaalt of ietsiets waar isna enkele jarenenkele jaren gebruikjaren gebruik wordengebruik worden fundamenteleworden fundamentele wettenfundamentele wetten alweerwetten alweer veranderdhet recht heeftrecht heeft zijnheeft zijn periodesmooie gerechtigheid diegerechtigheid die bijdie bij eenbij een riviereen rivier ophoudtwat aan dezeaan deze kantdeze kant vankant van devan de pyreneeënde pyreneeën waarpyreneeën waar isis aan deaan de anderede andere kantandere kant eenkant een vergissing

Wat aan deze kant van de Pyreneeën waarheid is, is dwaling aan de andere kantDe wereld is een als een dronken boer; tilt men hem aan de ene kant in het zadel, dan valt hij er aan de andere kant weer afWij, jongeren, hebben dubbele moeite ons te handhaven in een tijd waarin alle idealisme vernield en verpletterd wordt, waarin de mensen zich van hun lelijkste kant laten zien, waarin getwijfeld wordt aan waarheid, recht en God. Dat is het moeilijke in deze tijden: idealen, dromen mooie verwachtingen komen nog niet op of ze worden door de gruwelijkste werkelijkheid getroffen en zo totaal verwoestEr zit een kant aan het feminisme die ik erg leuk vind: de beetje malle kantde overheid is als een baby; een spijsverteringskanaal met een grote eetlust aan de ene kant en geen gevoel van verantwoordelijkheid aan de andere.Er is slechts een ding dat erger is dan onrecht, dat is recht zonder zwaard in de hand. Als recht niet macht is, is het een kwaad