Menige vriend zal ons zonder terughoudendheid onze fouten vertellen, die zelfs geen toespeling en onze dwaasheden zal maken


menige-vriend-zal-ons-zonder-terughoudendheid-onze-fouten-vertellen-die-zelfs-geen-toespeling-onze-dwaasheden-zal-maken
lord chesterfieldmenigevriendzalonszonderterughoudendheidonzefoutenvertellendiezelfsgeentoespelingdwaashedenmakenmenige vriendvriend zalzal onsons zonderzonder terughoudendheidterughoudendheid onzeonze foutenfouten vertellendie zelfszelfs geengeen toespelingtoespeling enen onzeonze dwaashedendwaasheden zalzal makenmenige vriend zalvriend zal onszal ons zonderons zonder terughoudendheidzonder terughoudendheid onzeterughoudendheid onze foutenonze fouten vertellendie zelfs geenzelfs geen toespelinggeen toespeling entoespeling en onzeen onze dwaashedenonze dwaasheden zaldwaasheden zal makenmenige vriend zal onsvriend zal ons zonderzal ons zonder terughoudendheidons zonder terughoudendheid onzezonder terughoudendheid onze foutenterughoudendheid onze fouten vertellendie zelfs geen toespelingzelfs geen toespeling engeen toespeling en onzetoespeling en onze dwaashedenen onze dwaasheden zalonze dwaasheden zal makenmenige vriend zal ons zondervriend zal ons zonder terughoudendheidzal ons zonder terughoudendheid onzeons zonder terughoudendheid onze foutenzonder terughoudendheid onze fouten vertellendie zelfs geen toespeling enzelfs geen toespeling en onzegeen toespeling en onze dwaashedentoespeling en onze dwaasheden zalen onze dwaasheden zal maken

Wat er na de dood gebeurd is zo onuitsprekelijk groots, dat onze fantasie en onze gevoelens niet toereikend zijn om ons er zelfs bij benadering een voorstelling van te makenWie onze portemonnaie steelt, steelt geen waardeloos vod, maar ons bloed, onze tijd, onze spierkracht, ons uithoudingsvermogen en ons vermogen anderen te helpen, onze toekomstige mogelijkheid om verdienstelijk werk af te leverenHet waren onze kinderen die stierven voor ons land, maar wie zal ze ons teruggeven?Hun weg zal lang en moeilijk zijn, want de vijand is sterk. Hij zal onze strijdkrachten terugdringen, succes zal niet stormenderhand losbreken, maar wij zullen telkens weer terugkomenWe klampen ons liever vast aan het bekende, dan het onbekende onder ogen te zien - het bekende is ons huis, onze meubels, onze familie, ons karakter, ons werk, onze kennis, onze roem, onze eenzaamheid, onze goden - dat kleine iets dat onophoudelijk in zichzelf ronddraait met zijn eigen begrensde patroon van een verbitterd bestaanOns geduld zal meer bereiken dan onze kracht