Menigeen houdt u voor een dief, omdat ge u niet door hem laat bestelen


menigeen-houdt-u-voor-een-dief-omdat-ge-u-niet-door-hem-laat-bestelen
emanuel wertheimermenigeenhoudtvooreendiefomdatgenietdoorhemlaatbestelenmenigeen houdthoudt uu vooreen diefomdat gege uu nietniet doorhem laatlaat bestelenmenigeen houdt uhoudt u vooru voor eenvoor een diefomdat ge uge u nietu niet doorniet door hemdoor hem laathem laat bestelenmenigeen houdt u voorhoudt u voor eenu voor een diefomdat ge u nietge u niet dooru niet door hemniet door hem laatdoor hem laat bestelenmenigeen houdt u voor eenhoudt u voor een diefomdat ge u niet doorge u niet door hemu niet door hem laatniet door hem laat bestelen

Menigeen weet niet, hoe rijk hij is, tot hij ervaart wat voor rijke mensen hem nog bestelenMenigeen houdt zich voor een mensenkenner omdat hij niemand vertrouwtMenigeen houdt zich voor fijnbesnaard, omdat hij licht ontstemd isMenigeen wordt alleen daardoor geen dief, omdat hij alles vindt afgeslotenMenigeen houdt zich voor een groot man, omdat hij zichzelf op een voetstuk plaatstJe houdt niet noodzakelijk van een boek omdat het je iets leert. Je houdt ervan omdat je er de bevestiging van je gedachten in vindt of de verontschuldiging voor je daden