Menigeen is enkel hierdoor een pessimist geworden, dat hij zijn ervaringen eerder aan alle mogelijke andere dingen toeschreef dan aan zichzelf


menigeen-is-enkel-hierdoor-een-pessimist-geworden-dat-hij-zijn-ervaringen-eerder-aan-alle-mogelijke-andere-dingen-toeschreef-dan-aan-zichzelf
peter siriusmenigeenisenkelhierdooreenpessimistgewordendathijzijnervaringeneerderaanallemogelijkeanderedingentoeschreefdanzichzelfmenigeen isis enkelenkel hierdooreen pessimistpessimist gewordendat hijhij zijnzijn ervaringenervaringen eerdereerder aanaan allealle mogelijkeandere dingendingen toeschreeftoeschreef dandan aanaan zichzelfmenigeen is enkelis enkel hierdoorenkel hierdoor eenhierdoor een pessimisteen pessimist gewordendat hij zijnhij zijn ervaringenzijn ervaringen eerderervaringen eerder aaneerder aan alleaan alle mogelijkealle mogelijke anderemogelijke andere dingenandere dingen toeschreefdingen toeschreef dantoeschreef dan aandan aan zichzelfmenigeen is enkel hierdooris enkel hierdoor eenenkel hierdoor een pessimisthierdoor een pessimist gewordendat hij zijn ervaringenhij zijn ervaringen eerderzijn ervaringen eerder aanervaringen eerder aan alleeerder aan alle mogelijkeaan alle mogelijke anderealle mogelijke andere dingenmogelijke andere dingen toeschreefandere dingen toeschreef dandingen toeschreef dan aantoeschreef dan aan zichzelfmenigeen is enkel hierdoor eenis enkel hierdoor een pessimistenkel hierdoor een pessimist gewordendat hij zijn ervaringen eerderhij zijn ervaringen eerder aanzijn ervaringen eerder aan alleervaringen eerder aan alle mogelijkeeerder aan alle mogelijke andereaan alle mogelijke andere dingenalle mogelijke andere dingen toeschreefmogelijke andere dingen toeschreef danandere dingen toeschreef dan aandingen toeschreef dan aan zichzelf

Menigeen is alleen maar pessimist geworden, doordat hij zijn ervaringen eerder aan alle mogelijke andere dingen toeschreef dan aan zichzelfWie met gelijke levendigheid over alle mogelijke dingen spreekt, wekt belangstelling in geen enkelAan alle mensen is het vermogen deelachtig geworden zichzelf te leren kennen en verstandig te denkenIk houd van hem, wiens ziel boordevol is, zodat hij zichzelf vergeet en alle dingen in hem zijn; aldus worden alle dingen zijn ondergangDe wijze houdt zich aan eenheid en is een herder voor alle mensen. Hij is niet in zichzelf verdiept en daarom schittert hij. Hij laat zich niet kennen en daarom is hij voornaam. Hij komt niet voor zichzelf op en daarom is hij verdienstelijk. Hij kent zichzelf geen eer toe en daarom houdt hij standWat is het onderscheid tussen de mens en het dier? Niet zijn rechtstaande houding. Dat was al aanwezig bij de apen lang voordat de hersenen zich begonnen te ontwikkelen. Ook niet het gebruik van gereedschap. Het is iets geheel nieuws, iets dat voorheen onbekend was: zelfbewustzijn. Dieren hebben ook een bewustzijn: ze zijn zich bewust van dingen. Ze weten dat dit hier één ding is en dat daar een ander ding. Maar toen de mens ter aarde kwam had hij een nieuw bewustzijn, een bewustzijn van zichzelf. Hij wist dat hij bestond en dat ook hij iets anders was, iets anders dan de natuur, iets anders dan andere mensen. Hij werd zichzelf gewaar. Hij was zich bewust dat hij dacht en voelde. Zover wij weten is er niets dergelijks in de dierenwereld. Dat is de kenmerkende eigenschap dat mensen mensen maakt