Menigeen wordt ook voor zijn waarheden en overwinningen te oud; een tandeloze mond heeft niet meer het recht tot iedere waarheid


menigeen-wordt-ook-voor-zijn-waarheden-overwinningen-te-oud-een-tandeloze-mond-heeft-niet-meer-het-recht-tot-iedere-waarheid
friedrich nietzschemenigeenwordtookvoorzijnwaarhedenoverwinningenteoudeentandelozemondheeftnietmeerhetrechttotiederewaarheidmenigeen wordtwordt ookook voorzijn waarhedenwaarheden enen overwinningenoverwinningen tete oudeen tandelozetandeloze mondmond heeftheeft nietniet meermeer hethet rechtrecht tottot iedereiedere waarheidmenigeen wordt ookwordt ook voorook voor zijnvoor zijn waarhedenzijn waarheden enwaarheden en overwinningenen overwinningen teoverwinningen te oudeen tandeloze mondtandeloze mond heeftmond heeft nietheeft niet meerniet meer hetmeer het rechthet recht totrecht tot iederetot iedere waarheidmenigeen wordt ook voorwordt ook voor zijnook voor zijn waarhedenvoor zijn waarheden enzijn waarheden en overwinningenwaarheden en overwinningen teen overwinningen te oudeen tandeloze mond heefttandeloze mond heeft nietmond heeft niet meerheeft niet meer hetniet meer het rechtmeer het recht tothet recht tot iedererecht tot iedere waarheidmenigeen wordt ook voor zijnwordt ook voor zijn waarhedenook voor zijn waarheden envoor zijn waarheden en overwinningenzijn waarheden en overwinningen tewaarheden en overwinningen te oudeen tandeloze mond heeft niettandeloze mond heeft niet meermond heeft niet meer hetheeft niet meer het rechtniet meer het recht totmeer het recht tot iederehet recht tot iedere waarheid

Ik kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemtEeuwige waarheden zullen niet waar of eeuwig zijn, tenzij ze een nieuwe betekenis hebben voor iedere nieuwe sociale situatieDe waan heeft evenveel, neen, meer recht van bestaan dan de waarheid. Want miljoenen bestaan door de waan en enkelen slechts kunnen met de waarheid levenIn een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie. In de loop van de tijd wordt iedere plaats gewoonlijk ingenomen door een werknemer die niet voor zijn taak berekend is. Het werk wordt gedaan door die werknemers, die hun niveau van incompetentie nog niet bereikt hebbenIn een staat waar de huishouding slecht is, wordt, geloof ik, ook slechte huishouding in het gezin bevorderd. De arbeider die altijd bereid is tot staken, zal ook zijn kinderen niet opvoeden tot ordelijke mensen.'t Is waar; een recht berouw kan nooit te spade komen, maar... laat berouw wordt ook niet licht voor echt genomen