Mensen die in de zevende eeuw voor Christus leefden hadden er totaal geen idee van dat ze in de zevende eeuw voor Christus leefden


mensen-die-in-de-zevende-eeuw-voor-christus-leefden-hadden-er-totaal-geen-idee-van-dat-ze-in-de-zevende-eeuw-voor-christus-leefden
wiet van broeckhovenmensendieindezevendeeeuwvoorchristusleefdenhaddenertotaalgeenideevandatzemensen diedie inin dede zevendezevende eeuweeuw voorchristus leefdenleefden haddenhadden erer totaaltotaal geengeen ideeidee vanvan datdat zeze inin dede zevendezevende eeuweeuw voorchristus leefdenmensen die indie in dein de zevendede zevende eeuwzevende eeuw vooreeuw voor christusvoor christus leefdenchristus leefden haddenleefden hadden erhadden er totaaler totaal geentotaal geen ideegeen idee vanidee van datvan dat zedat ze inze in dein de zevendede zevende eeuwzevende eeuw vooreeuw voor christusvoor christus leefdenmensen die in dedie in de zevendein de zevende eeuwde zevende eeuw voorzevende eeuw voor christuseeuw voor christus leefdenvoor christus leefden haddenchristus leefden hadden erleefden hadden er totaalhadden er totaal geener totaal geen ideetotaal geen idee vangeen idee van datidee van dat zevan dat ze indat ze in deze in de zevendein de zevende eeuwde zevende eeuw voorzevende eeuw voor christuseeuw voor christus leefdenmensen die in de zevendedie in de zevende eeuwin de zevende eeuw voorde zevende eeuw voor christuszevende eeuw voor christus leefdeneeuw voor christus leefden haddenvoor christus leefden hadden erchristus leefden hadden er totaalleefden hadden er totaal geenhadden er totaal geen ideeer totaal geen idee vantotaal geen idee van datgeen idee van dat zeidee van dat ze invan dat ze in dedat ze in de zevendeze in de zevende eeuwin de zevende eeuw voorde zevende eeuw voor christuszevende eeuw voor christus leefden

Ik geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannenDe uitvindingen der mensen gaan van eeuw tot eeuw vooruit; de goedheid en de slechtheid der wereld blijven in 't algemeen onveranderdIn Rome leefden twee volkeren; de Romeinen en de standbeelden. Zo bestaat er naast de reële een imaginaire wereld en daarin leven de meeste mensenIn geen koninkrijk hebben zoveel oorlogen gewoed als in dat van ChristusDe zevende dag aanschouwde god zijn schepping en zag dat het goed was. Hij was bijziendHet paard en de koe leefden als kat en hond