Met de machten van het noodlot is geen eeuwig verbond te sluiten


met-de-machten-van-het-noodlot-is-geen-eeuwig-verbond-te-sluiten
friedrich von schillermetdemachtenvanhetnoodlotisgeeneeuwigverbondtesluitenmet dede machtenmachten vanvan hethet noodlotnoodlot isis geengeen eeuwigeeuwig verbondverbond tete sluitenmet de machtende machten vanmachten van hetvan het noodlothet noodlot isnoodlot is geenis geen eeuwiggeen eeuwig verbondeeuwig verbond teverbond te sluitenmet de machten vande machten van hetmachten van het noodlotvan het noodlot ishet noodlot is geennoodlot is geen eeuwigis geen eeuwig verbondgeen eeuwig verbond teeeuwig verbond te sluitenmet de machten van hetde machten van het noodlotmachten van het noodlot isvan het noodlot is geenhet noodlot is geen eeuwignoodlot is geen eeuwig verbondis geen eeuwig verbond tegeen eeuwig verbond te sluiten

De vrees heeft met het gevaar een stevig verbond gesloten -Johann Wolfgang von Goethe
de-vrees-heeft-met-het-gevaar-een-stevig-verbond-gesloten
Niets is meer waar dan dat alle menselijke deugden in verbond zijn met de vrijheid -Charles James Fox
niets-is-meer-waar-dan-dat-alle-menselijke-deugden-in-verbond-zijn-met-de-vrijheid
IJdelheid en trots zijn in zó nauw verbond, dat zij vaak met elkander verwisseld worden -William Ewart Gladstone
ijdelheid-trots-zijn-in-zó-nauw-verbond-dat-zij-vaak-met-elkander-verwisseld-worden
Zij, die geen gaven van het toeval verwacht, hebben het noodlot overwonnen -Matthew Arnold
zij-die-geen-gaven-van-het-toeval-verwacht-hebben-het-noodlot-overwonnen
Het idee is niet om eeuwig te leven, maar om iets te maken dat eeuwig zal leven -Andy Warhol
het-idee-is-niet-om-eeuwig-te-leven-maar-om-iets-te-maken-dat-eeuwig-zal-leven
Een heleboel mensen verwarren een slecht beheer van hun zaken met het noodlot -Kin Hubbard
een-heleboel-mensen-verwarren-een-slecht-beheer-van-hun-zaken-met-het-noodlot