Met het leven is het als met een toneelstuk: het komt er niet op aan hoe lang het is, doch hoe goed het gespeeld wordt


met-het-leven-is-het-als-met-een-toneelstuk-het-komt-er-niet-op-aan-hoe-lang-het-is-doch-hoe-goed-het-gespeeld-wordt
senecamethetlevenisalsmeteentoneelstukkomternietopaanhoelangisdochgoedgespeeldwordtmet hethet levenleven isis hethet alsals metmet eeneen toneelstukhet komtkomt erer nietniet opop aanaan hoehoe langlang hethet isdoch hoehoe goedgoed hethet gespeeldgespeeld wordtmet het levenhet leven isleven is hetis het alshet als metals met eenmet een toneelstukhet komt erkomt er nieter niet opniet op aanop aan hoeaan hoe langhoe lang hetlang het isdoch hoe goedhoe goed hetgoed het gespeeldhet gespeeld wordtmet het leven ishet leven is hetleven is het alsis het als methet als met eenals met een toneelstukhet komt er nietkomt er niet oper niet op aanniet op aan hoeop aan hoe langaan hoe lang hethoe lang het isdoch hoe goed hethoe goed het gespeeldgoed het gespeeld wordtmet het leven is hethet leven is het alsleven is het als metis het als met eenhet als met een toneelstukhet komt er niet opkomt er niet op aaner niet op aan hoeniet op aan hoe langop aan hoe lang hetaan hoe lang het isdoch hoe goed het gespeeldhoe goed het gespeeld wordt

Het komt erop aan hoe goed je leeft, niet hoe lang -Seneca
het-komt-erop-aan-hoe-goed-leeft-niet-hoe-lang
In het leven komt het er steeds op aan hoe men het voelt, en niet hoe het is -Louis Paul Boon
in-het-leven-komt-het-er-steeds-op-aan-hoe-men-het-voelt-niet-hoe-het-is
Hoe ouder ik word, hoe meer ik het populaire gezegd wantrouw dat de wijsheid komt met de jaren -Henry Louis Mencken
hoe-ouder-ik-word-hoe-meer-ik-het-populaire-gezegd-wantrouw-dat-de-wijsheid-komt-met-de-jaren