Mijn boek bestaat uit twee delen, het deel dat ik geschreven heb en het deel dat ik niet geschreven heb. Het laatste deel is juist het belangrijkste


mijn-boek-bestaat-uit-twee-delen-het-deel-dat-ik-geschreven-heb-het-deel-dat-ik-niet-geschreven-heb-het-laatste-deel-is-juist-het-belangrijkste
ludwig wittgensteinmijnboekbestaatuittweedelenhetdeeldatikgeschrevenhebniethebhetlaatsteisjuistbelangrijkstemijn boekboek bestaatbestaat uituit tweetwee delenhet deeldeel datdat ikik geschrevengeschreven hebheb enen hethet deeldeel datdat ikik nietniet geschrevengeschreven hebhet laatstelaatste deeldeel isis juistjuist hethet belangrijkstemijn boek bestaatboek bestaat uitbestaat uit tweeuit twee delenhet deel datdeel dat ikdat ik geschrevenik geschreven hebgeschreven heb enheb en heten het deelhet deel datdeel dat ikdat ik nietik niet geschrevenniet geschreven hebhet laatste deellaatste deel isdeel is juistis juist hetjuist het belangrijkstemijn boek bestaat uitboek bestaat uit tweebestaat uit twee delenhet deel dat ikdeel dat ik geschrevendat ik geschreven hebik geschreven heb engeschreven heb en hetheb en het deelen het deel dathet deel dat ikdeel dat ik nietdat ik niet geschrevenik niet geschreven hebhet laatste deel islaatste deel is juistdeel is juist hetis juist het belangrijkstemijn boek bestaat uit tweeboek bestaat uit twee delenhet deel dat ik geschrevendeel dat ik geschreven hebdat ik geschreven heb enik geschreven heb en hetgeschreven heb en het deelheb en het deel daten het deel dat ikhet deel dat ik nietdeel dat ik niet geschrevendat ik niet geschreven hebhet laatste deel is juistlaatste deel is juist hetdeel is juist het belangrijkste

Ik heb tot nog toe achttien keer een boek geschreven, maar ik heb veel vaker géén boek geschreven. Het is een rotgevoel om als je een schrijver bent, te beseffen dat je volop bezig bent geen boek te schrijvenIk ben schrijver, en dat heeft mijn leven tot hier behoorlijk verpest. Alles wat ik geschreven heb, ben ik bereid niet geschreven te hebben, als ik in ruil daarvoor een gangbaar, harmonisch, sociabel maatschappelijk leven zou blijken te hebben geleidDeel je brood en het smaakt beter, deel je geluk en het wordt groterHoe vaak zijn we al niet gestorven voor we geheel van het toneel verdwijnen? In iedere vriend verliezen we een deel van onszelf en wel het beste deelConversatie bestaat voor het grootste deel uit dingen die men niet zegtIk heb datgene gezien dat mij alles wat ik geschreven en gedacht heb nietig doet voorkomen