Mijn diepgevoelde eerbied voor de schepping wordt telkens nog groter wanneer ik het wonder van een zonsondergang of de schoonheid van de maan aanschouw


mijn-diepgevoelde-eerbied-voor-de-schepping-wordt-telkens-nog-groter-wanneer-ik-het-wonder-van-een-zonsondergang-of-de-schoonheid-van-de-maan
mahatma gandhimijndiepgevoeldeeerbiedvoordescheppingwordttelkensnoggroterwanneerikhetwondervaneenzonsondergangofschoonheidmaanaanschouwmijn diepgevoeldediepgevoelde eerbiedeerbied voorde scheppingschepping wordtwordt telkenstelkens nognog grotergroter wanneerwanneer ikik hethet wonderwonder vanvan eeneen zonsondergangde schoonheidschoonheid vanvan dede maanmaan aanschouwmijn diepgevoelde eerbieddiepgevoelde eerbied vooreerbied voor devoor de scheppingde schepping wordtschepping wordt telkenswordt telkens nogtelkens nog groternog groter wanneergroter wanneer ikwanneer ik hetik het wonderhet wonder vanwonder van eenvan een zonsondergangzonsondergang of dede schoonheid vanschoonheid van devan de maande maan aanschouw

Een conservatief is iemand die niet naar de nieuwe maan wil kijken uit eerbied voor de oude -Douglas Jerrold
een-conservatief-is-iemand-die-niet-naar-de-nieuwe-maan-wil-kijken-uit-eerbied-voor-de-oude
De sillylach van de maan bij liefdestaferelen in parken wordt verklaard door het feit dat de maan dit moeilijk in zijn vuistje kan doen -Ischa Meijer
de-sillylach-van-de-maan-bij-liefdestaferelen-in-parken-wordt-verklaard-door-het-feit-dat-de-maan-dit-moeilijk-in-zijn-vuistje-kan-doen
Die telkens in de spiegel kijkt, en zich met schoonheid vleit, beseft de ware schoonheid niet maar jaagt naar ijdelheid -Hieronymus van Alphen
die-telkens-in-de-spiegel-kijkt-zich-met-schoonheid-vleit-beseft-de-ware-schoonheid-niet-maar-jaagt-naar-ijdelheid
Schoonheid is indicatie van een groter feit in wijsheid -Oliver Wendell Holmes
schoonheid-is-indicatie-van-een-groter-feit-in-wijsheid
De mensen hebben te veel eerbied voor de dood in verhouding tot de weinige eerbied die ze voor het leven hebben -Henry de Montherlant
de-mensen-hebben-te-veel-eerbied-voor-de-dood-in-verhouding-tot-de-weinige-eerbied-die-ze-voor-het-leven-hebben
Wetenschappelijk onderzoek moet nog uitwijzen of de schepping het gevolg is van een technische storing of van een menselijke fout -Fons Jansen
wetenschappelijk-onderzoek-moet-nog-uitwijzen-of-de-schepping-het-gevolg-is-van-een-technische-storing-of-van-een-menselijke-fout