Mijn doel is simpel. Het is een volledig begrip van het universum, waarom het is zoals het is en waarom het überhaupt bestaat


mijn-doel-is-simpel-het-is-een-volledig-begrip-van-het-universum-waarom-het-is-zoals-het-is-waarom-het-überhaupt-bestaat
steven hawkingmijndoelissimpelheteenvolledigbegripvanhetuniversumwaaromzoalsüberhauptbestaatmijn doeldoel isis simpelhet isis eeneen volledigvolledig begripbegrip vanvan hethet universumwaarom hethet isis zoalszoals hethet isis enen waaromwaarom hethet überhauptüberhaupt bestaatmijn doel isdoel is simpelhet is eenis een volledigeen volledig begripvolledig begrip vanbegrip van hetvan het universumwaarom het ishet is zoalsis zoals hetzoals het ishet is enis en waaromen waarom hetwaarom het überhaupthet überhaupt bestaatmijn doel is simpelhet is een volledigis een volledig begripeen volledig begrip vanvolledig begrip van hetbegrip van het universumwaarom het is zoalshet is zoals hetis zoals het iszoals het is enhet is en waaromis en waarom heten waarom het überhauptwaarom het überhaupt bestaathet is een volledig begripis een volledig begrip vaneen volledig begrip van hetvolledig begrip van het universumwaarom het is zoals hethet is zoals het isis zoals het is enzoals het is en waaromhet is en waarom hetis en waarom het überhaupten waarom het überhaupt bestaat

Ik wil weten waarom het universum bestaat, waarom er iets is dat groter is dan niets -Steven Hawking
ik-wil-weten-waarom-het-universum-bestaat-waarom-er-iets-is-dat-groter-is-dan-niets
Waarom doet het universum al die moeite om te bestaan? -Steven Hawking
waarom-doet-het-universum-al-die-moeite-om-te-bestaan
Waarom bestaat er iets en waarom niet niets? Dat is de vraag -Martin Heidegger
waarom-bestaat-er-iets-waarom-niet-niets-dat-is-de-vraag
Iedereen wil de schilderkunst begrijpen! Waarom ook niet het gezang van de vogels? Waarom houden wij van bloemen, de nacht, al wat ons omringt zonder te vragen wat het betekent? -Pablo Picasso
iedereen-wil-de-schilderkunst-begrijpen-waarom-ook-niet-het-gezang-van-de-vogels-waarom-houden-wij-van-bloemen-de-nacht-al-wat-ons-omringt-zonder-te
Er bestaat een zekere wet, te weten de Rede die in het denken van God bestaat en het hele universum bestiert -Thomas van Aquino
er-bestaat-een-zekere-wet-te-weten-de-rede-die-in-het-denken-van-god-bestaat-het-hele-universum-bestiert
Sommigen zien de dingen zoals ze zijn en willen weten waarom ze zo zijn. Ik droom van dingen die er nooit zijn geweest en wil weten waarom niet -Robert F. Kennedy
sommigen-zien-de-dingen-zoals-ze-zijn-willen-weten-waarom-ze-zo-zijn-ik-droom-van-dingen-die-er-nooit-zijn-geweest-wil-weten-waarom-niet