Mijn eeuwenoud, mijn levenslang junkieverdriet Van geboortepijn tot nu mijn eenzaamheid Die ik deel met duizenden nu ik weet wat ik weet; Dat de mens een naald is zoekend naar een ader Zoekend naar de kiespijn van zijn ver verleden


mijn-eeuwenoud-mijn-levenslang-junkieverdriet-van-geboortepijn-tot-nu-mijn-eenzaamheid-die-ik-deel-met-duizenden-nu-ik-weet-wat-ik-weet-dat-de-mens
jotie t'hooftmijneeuwenoudmijnlevenslangjunkieverdrietvangeboortepijntotnueenzaamheiddieikdeelmetduizendenweetwatweetdatdemenseennaaldiszoekendnaaraderzoekendkiespijnvanzijnververledenmijn eeuwenoudmijn levenslanglevenslang junkieverdrietjunkieverdriet vanvan geboortepijngeboortepijn tottot nunu mijnmijn eenzaamheideenzaamheid diedie ikik deeldeel metmet duizendenduizenden nunu ikik weetweet watwat ikik weetdat dede mensmens eeneen naaldnaald isis zoekendzoekend naarnaar eeneen aderader zoekendzoekend naarnaar dede kiespijnkiespijn vanvan zijnzijn verver verledenmijn levenslang junkieverdrietlevenslang junkieverdriet vanjunkieverdriet van geboortepijnvan geboortepijn totgeboortepijn tot nutot nu mijnnu mijn eenzaamheidmijn eenzaamheid dieeenzaamheid die ikdie ik deelik deel metdeel met duizendenmet duizenden nuduizenden nu iknu ik weetik weet watweet wat ikwat ik weetdat de mensde mens eenmens een naaldeen naald isnaald is zoekendis zoekend naarzoekend naar eennaar een adereen ader zoekendader zoekend naarzoekend naar denaar de kiespijnde kiespijn vankiespijn van zijnvan zijn verzijn ver verleden

Ik behoor tot een verloren generatie, en hervind me uitsluitend wanneer ik mijn gezelschap deel in de eenzaamheid van mijn gelijken -Umberto Eco
ik-behoor-tot-een-verloren-generatie-hervind-me-uitsluitend-wanneer-ik-mijn-gezelschap-deel-in-de-eenzaamheid-van-mijn-gelijken
Wat eenzaamheid tot een kwelling maakt, is niet dat ik niemand heb om mijn last te delen, maar dit: ik heb alleen mijn eigen last te dragen -Dag Hammarskjöld
wat-eenzaamheid-tot-een-kwelling-maakt-is-niet-dat-ik-niemand-heb-om-mijn-last-te-delen-maar-dit-ik-heb-alleen-mijn-eigen-last-te-dragen
Weet dat gij, hoe ver ik ook van u vandaan ben, steeds in mijn gedachten aanwezig zijt -Ovidius
weet-dat-gij-hoe-ver-ik-ook-van-u-vandaan-ben-steeds-in-mijn-gedachten-aanwezig-zijt
Mijn vader stond erop dat ik wat betreft mijn opvoeding alle mogelijke kansen kreeg die hij zelf nooit gehad had. Hij stuurde me dus naar een meisjesschool -Wiet van Broeckhoven
mijn-vader-stond-erop-dat-ik-wat-betreft-mijn-opvoeding-alle-mogelijke-kansen-kreeg-die-hij-zelf-nooit-gehad-had-hij-stuurde-me-dus-naar-een
Ik weet niet van wie ik mijn verleden, mij herinner -Octavio Paz
ik-weet-niet-van-wie-ik-mijn-verleden-mij-herinner