Mijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorst


mijn-geweten-zegt-mij-dat-ik-nooit-een-woord-gesproken-nooit-een-regel-geschreven-nimmer-een-stap-heb-gedaan-om-de-gunst-te-bejagen-hetzij-van-het
johan rudolph thorbeckemijngewetenzegtmijdatiknooiteenwoordgesprokenregelgeschrevennimmerstaphebgedaanomdegunsttebejagenhetzijvanhetvolkvorstmijn gewetengeweten zegtzegt mijmij datdat ikik nooitnooit eeneen woordwoord gesprokennooit eeneen regelregel geschrevennimmer eeneen stapstap hebheb gedaangedaan omom dede gunstgunst tete bejagenhetzij vanvan hethet volkhetzij vanvan eeneen vorstmijn geweten zegtgeweten zegt mijzegt mij datmij dat ikdat ik nooitik nooit eennooit een woordeen woord gesprokennooit een regeleen regel geschrevennimmer een stapeen stap hebstap heb gedaanheb gedaan omgedaan om deom de gunstde gunst tegunst te bejagenhetzij van hetvan het volkhetzij van eenvan een vorst

Iedereen heeft enig gevoel van godsdienst, hetzij tot zijn angst, hetzij tot zijn troost -Sir John Harington
iedereen-heeft-enig-gevoel-van-godsdienst-hetzij-tot-zijn-angst-hetzij-tot-zijn-troost
Iedere vorm van psychologische afhankelijkheid en iedere vlucht, hetzij door drank hetzij door drugs, in de hoop daarmee de geest sensitiever te maken, versuft en verwringt hem -Krishnamurti
iedere-vorm-van-psychologische-afhankelijkheid-iedere-vlucht-hetzij-door-drank-hetzij-door-drugs-in-de-hoop-daarmee-de-geest-sensitiever-te-maken
Kunstenaars krijgen anders altijd dergelijke onderscheidingen te laat, hetzij dan wanneer zij geen prikkel meer nodig hebben, hetzij dikwijls ook, wanneer zij het niet meer waard zijn -Robert Schumann
kunstenaars-krijgen-anders-altijd-dergelijke-onderscheidingen-te-laat-hetzij-dan-wanneer-zij-geen-prikkel-meer-nodig-hebben-hetzij-dikwijls-ook
Het enige wat mij spijt is dat ik nooit een citatenbijbel heb aangelegd van mijn eigen uitspraken. Die gaan nu voor de eeuwigheid verloren -Victor E. van Vriesland
het-enige-wat-mij-spijt-is-dat-ik-nooit-een-citatenbijbel-heb-aangelegd-van-mijn-eigen-uitspraken-die-gaan-nu-voor-de-eeuwigheid-verloren
Geven is een woord, waarvoor hij zulk een afkeer heeft, dat hij nooit zegt; ik geef u mijn beste wensen voor vandaag, maar ik leen ze u -Molière
geven-is-een-woord-waarvoor-hij-zulk-een-afkeer-heeft-dat-hij-nooit-zegt-ik-geef-u-mijn-beste-wensen-voor-vandaag-maar-ik-leen-ze-u