Mijn hele jeugd lang hebben ze tegen mij gezegd: Je zal wel eens zien als je 50 bent. Ik ben 50 jaar. Ik heb niets gezien


mijn-hele-jeugd-lang-hebben-ze-tegen-mij-gezegd-je-zal-wel-eens-zien-als-50-bent-ik-ben-50-jaar-ik-heb-niets-gezien
erik satiemijnhelejeugdlanghebbenzetegenmijgezegdzalweleenszienals50bentikbenjaarhebnietsgezienmijn helehele jeugdjeugd langlang hebbenhebben zeze tegentegen mijmij gezegdje zalzal welwel eenseens zienzien alsals je50 bentik benben 5050 jaarik hebheb nietsniets gezienmijn hele jeugdhele jeugd langjeugd lang hebbenlang hebben zehebben ze tegenze tegen mijtegen mij gezegdje zal welzal wel eenswel eens zieneens zien alszien als jeals je 50je 50 bentik ben 50ben 50 jaarik heb nietsheb niets gezienmijn hele jeugd langhele jeugd lang hebbenjeugd lang hebben zelang hebben ze tegenhebben ze tegen mijze tegen mij gezegdje zal wel eenszal wel eens zienwel eens zien alseens zien als jezien als je 50als je 50 bentik ben 50 jaarik heb niets gezienmijn hele jeugd lang hebbenhele jeugd lang hebben zejeugd lang hebben ze tegenlang hebben ze tegen mijhebben ze tegen mij gezegdje zal wel eens zienzal wel eens zien alswel eens zien als jeeens zien als je 50zien als je 50 bent

Ik heb dus alleen gestolen als het nodig was, voor mezelf, om te overleven. Gedreven door honger of armoe. Als ik straks voor die denkbeeldige poort sta, laten ze me onmiddellijk binnen. Dat weet ik zeker. Ik word mijn leven lang al achtervolgd door mensen die daar andere ideeën over hebben. Maar wat er ook over mij gezegd of geschreven wordt, ik weet wie ik ben. Ik ben een goed mens, puur en schoonHet is met de ware liefde als met geestverschijningen; de hele wereld praat ervan, maar weinigen hebben ze wel eens gezienToen ik geboren werd, ben ik zo geschrokken dat ik anderhalf jaar geen woord gezegd hebTwintig jaar lang preekte ik tegen de studenten van Princeton dat het referendum en het volksinitiatief nonsens waren. Sindsdien heb ik mij erin verdiept en nu wil ik mijn excuses aanbieden aan deze studenten. Directe democratie is de waakhond van de democratie. Het neemt macht uit de handen van de bazen en geeft het in de handen van de burgersIk heb wel nagegaan en begrepen wat een heilige is, maar ik heb nooit gezegd dat ik er één benIk ben al 50 jaar getrouwd en nog altijd verliefd op dezelfde vrouw, maar als mijn echtgenote er achter komt, vermoordt ze mij