Mijn moeder was gek op kinderen - zij zou er alles voor hebben gegeven als ik er een was geweest


mijn-moeder-was-gek-op-kinderen-zij-zou-er-alles-voor-hebben-gegeven-als-ik-er-een-was-geweest
groucho marxmijnmoederwasgekopkinderenzijzouerallesvoorhebbengegevenalsikeengeweestmijn moedermoeder waswas gekgek opop kinderenkinderenzijzij zouzou erer allesalles voorhebben gegevengegeven alsals ikik erer eeneen waswas geweestmijn moeder wasmoeder was gekwas gek opgek op kinderenop kinderenzij zouzij zou erzou er alleser alles vooralles voor hebbenvoor hebben gegevenhebben gegeven alsgegeven als ikals ik erik er eener een waseen was geweestmijn moeder was gekmoeder was gek opwas gek op kinderengek op kinderenzij zou erzij zou er alleszou er alles voorer alles voor hebbenalles voor hebben gegevenvoor hebben gegeven alshebben gegeven als ikgegeven als ik erals ik er eenik er een waser een was geweestmijn moeder was gek opmoeder was gek op kinderenwas gek op kinderenzij zou er alleszij zou er alles voorzou er alles voor hebbener alles voor hebben gegevenalles voor hebben gegeven alsvoor hebben gegeven als ikhebben gegeven als ik ergegeven als ik er eenals ik er een wasik er een was geweest

Een moeder houdt altijd meer van de kinderen dan de vader. Want zij weet dat het haar kinderen zijn, voor het vaderschap bestaat geen bewijs.Je kan als moeder beter tien kinderen onderhouden, dan tien kinderen één moederHet enig goede van mijn afnemend geheugen is dat het mij nader heeft gebracht tot mijn moeder. Zij en ik vergeten nu tegelijkertijd allesVaak maken ouders hun kinderen een verwijt van de slechte opvoeding die zij hun hebben gegevenAls de liefde slechts een gevoel zou zijn, zou er geen grond zijn voor de belofte elkaar voor altijd lief te hebben. Een gevoel komt op en kan weer verdwijnen.  Hoe zou ik kunnen beoordelen of dit gevoel altijd zal blijven duren als mijn daad niet ook een oordeel en een beslissing inhield?Ik ben getrouwd met je moeder omdat ik kinderen wilde, stel je mijn teleurstelling voor toen jij tevoorschijn kwam