Mijn voornaamste bezwaar tegen het vegetarisme zijn de laatste letters, daar moet je mee oppassen


mijn-voornaamste-bezwaar-tegen-het-vegetarisme-zijn-de-laatste-letters-daar-moet-mee-oppassen
hugo brandt corstiusmijnvoornaamstebezwaartegenhetvegetarismezijndelaatstelettersdaarmoetmeeoppassenmijn voornaamstevoornaamste bezwaarbezwaar tegentegen hethet vegetarismevegetarisme zijnzijn dede laatstelaatste lettersdaar moetmoet jeje meemee oppassenmijn voornaamste bezwaarvoornaamste bezwaar tegenbezwaar tegen hettegen het vegetarismehet vegetarisme zijnvegetarisme zijn dezijn de laatstede laatste lettersdaar moet jemoet je meeje mee oppassenmijn voornaamste bezwaar tegenvoornaamste bezwaar tegen hetbezwaar tegen het vegetarismetegen het vegetarisme zijnhet vegetarisme zijn devegetarisme zijn de laatstezijn de laatste lettersdaar moet je meemoet je mee oppassenmijn voornaamste bezwaar tegen hetvoornaamste bezwaar tegen het vegetarismebezwaar tegen het vegetarisme zijntegen het vegetarisme zijn dehet vegetarisme zijn de laatstevegetarisme zijn de laatste lettersdaar moet je mee oppassen

Mijn voornaamste bezwaar tegen het vegetarisme zijn de laatste vier letters; isme, daar moet je mee oppassenHet voornaamste bezwaar tegen inspraak is dat anderen er ook eisenHet voornaamste bezwaar tegen het spelen van blaasinstrumenten is, dat het 't leven van de speler verlengtMijn grootste bezwaar tegen geld is dat het stom isIk heb geen bezwaar tegen het geloof, maar wel tegen de rare dingen die men mij wil laten gelovenHet individu moet vrij zijn zolang hij de vrijheid van een ander daar niet mee beperkt