Mijnheer de schepen, ik wend mij noodgedwongen tot U omdat mijn man niets meer doet, al in geen vijf maanden


mijnheer-de-schepen-ik-wend-mij-noodgedwongen-tot-u-omdat-mijn-man-niets-meer-doet-al-in-geen-vijf-maanden
j. van remoorteremijnheerdeschepenikwendmijnoodgedwongentotomdatmijnmannietsmeerdoetalingeenvijfmaandenmijnheer dede schepenik wendwend mijmij noodgedwongennoodgedwongen tottot uu omdatomdat mijnmijn manman nietsniets meermeer doetal inin geengeen vijfvijf maandenmijnheer de schepenik wend mijwend mij noodgedwongenmij noodgedwongen totnoodgedwongen tot utot u omdatu omdat mijnomdat mijn manmijn man nietsman niets meerniets meer doetal in geenin geen vijfgeen vijf maandenik wend mij noodgedwongenwend mij noodgedwongen totmij noodgedwongen tot unoodgedwongen tot u omdattot u omdat mijnu omdat mijn manomdat mijn man nietsmijn man niets meerman niets meer doetal in geen vijfin geen vijf maandenik wend mij noodgedwongen totwend mij noodgedwongen tot umij noodgedwongen tot u omdatnoodgedwongen tot u omdat mijntot u omdat mijn manu omdat mijn man nietsomdat mijn man niets meermijn man niets meer doetal in geen vijf maanden

Ik ben beroofd en leeg, mijn schepen zijn verbrand,  mijn stem verloor haar gloed en vindt geen weerklank meer  in 't dode firmament, niets dan de galm die keert   van 't sombere gewelf van mijn ontredderd hartNiets kalmeert mij meer na een lange en dolmakende reeks pianorecitals dan bij mijn tandarts te gaan zitten en mijn kiezen te laten borenToen mijn vader inbrak bij mij moeder heb ik negen maanden gezetenMijn schaduw roept mij? Wat doet mijn schaduw ertoe! Hij kan mij nalopen! ik loop van hem wegTe veel dingen zijn mij helder geworden; niets raakt mij nu meer. Er leeft niets meer, dat ik liefheb, hoe zou ik mijzelf dan nog liefhebben?Ik ben weduwe en heb sinds lang geen betrekkingen meer met mannen van uw bestuur, maar toch, meneer de burgemeester, waag ik mij tot u met mijn geval