Moest mijn vader binnen de drie jaar reïncarneren, kan ik dan de bestaande successierechten terugvorderen?


moest-mijn-vader-binnen-de-drie-jaar-reïncarneren-kan-ik-dan-de-bestaande-successierechten-terugvorderen
c. timpermanmoestmijnvaderbinnendedriejaarreïncarnerenkanikdanbestaandesuccessierechtenterugvorderenmoest mijnmijn vadervader binnenbinnen dede driedrie jaarjaar reïncarnerenkan ikik dandan dede bestaandebestaande successierechtensuccessierechten terugvorderenmoest mijn vadermijn vader binnenvader binnen debinnen de driede drie jaardrie jaar reïncarnerenkan ik danik dan dedan de bestaandede bestaande successierechtenbestaande successierechten terugvorderenmoest mijn vader binnenmijn vader binnen devader binnen de driebinnen de drie jaarde drie jaar reïncarnerenkan ik dan deik dan de bestaandedan de bestaande successierechtende bestaande successierechten terugvorderenmoest mijn vader binnen demijn vader binnen de drievader binnen de drie jaarbinnen de drie jaar reïncarnerenkan ik dan de bestaandeik dan de bestaande successierechtendan de bestaande successierechten terugvorderen

Men bestudeert elkaar drie weken, men bemint elkaar drie maanden, men twist drie jaar, men duldt elkaar dertig jaar, en dan beginnen de kinderen van voren af aanToen ik een jongen van 14 was, was mijn vader zo dom dat ik de oude heer nauwelijks in mijn omgeving kon dulden. Maar toen ik 21 werd, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel hij in die 7 jaar had bijgeleerdToen in mijn tijd een jongen met zijn vader bij de schooldirecteur moest verschijnen, betekende dat dat de knaap in moeilijkheden was. Nu betekent het dat de directeur in de penarie zitEr zijn drie dingen waar niemand aan mag komen: mijn os, mijn vrouw en mijn goede naamIk koos er in eerste instantie niet voor om mijn volk boven mijn familie te laten gaan, maar in mijn pogingen om mijn volk te dienen, kwam ik erachter dat ik daardoor mijn taak als zoon, broer, vader en echtgenoot niet kon vervullenMijn vader, een toffe kerel, zei me eens : 'Verlies nooit je onwetendheid, je kan ze niet vervangen.'