Moet ooit het recht geschonden worden, dan moet het gebeuren om zich van de heerschappij meester te maken; verder moeten recht en deugd worden betracht


moet-ooit-het-recht-geschonden-worden-dan-moet-het-gebeuren-om-zich-van-de-heerschappij-meester-te-maken-verder-moeten-recht-deugd-worden-betracht
euripidesmoetooithetrechtgeschondenwordendanmoetgebeurenomzichvandeheerschappijmeestertemakenverdermoetendeugdwordenbetrachtmoet ooitooit hethet rechtrecht geschondengeschonden wordendan moetmoet hethet gebeurengebeuren omom zichzich vanvan dede heerschappijheerschappij meestermeester tete makenverder moetenmoeten rechtrecht enen deugddeugd wordenworden betrachtmoet ooit hetooit het rechthet recht geschondenrecht geschonden wordendan moet hetmoet het gebeurenhet gebeuren omgebeuren om zichom zich vanzich van devan de heerschappijde heerschappij meesterheerschappij meester temeester te makenverder moeten rechtmoeten recht enrecht en deugden deugd wordendeugd worden betracht

Wie een meester in zijn vak wil worden, moet zich jong oefenenEen werkelijke republiek is een heerschappij van het recht, in tegenstelling tot een heerschappij van de wilEvenals deugd om haarzelve nagestreefd moet worden, evenzo moet ondeugd om haarzelve worden vermedenEr moet op elke plaats in het veld verdedigd worden dat kost het minste energie want dan moet je niet helemaal terug lopen om een doelpunt te makenMoet het werk de meester prijzen, dan moet de meester zwijgenOnbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht