Musici zijn zo ontzettend onredelijk: ze willen altijd dat je volkomen stom bent juist op het ogenblik dat je er naar smacht om volkomen doof te zijn


musici-zijn-zo-ontzettend-onredelijk-ze-willen-altijd-dat-volkomen-stom-bent-juist-op-het-ogenblik-dat-er-naar-smacht-om-volkomen-doof-te-zijn
oscar wildemusicizijnzoontzettendonredelijkzewillenaltijddatvolkomenstombentjuistophetogenblikernaarsmachtomdooftemusici zijnzijn zozo ontzettendontzettend onredelijkze willenwillen altijdaltijd datdat jeje volkomenvolkomen stomstom bentbent juistjuist opop hethet ogenblikogenblik datdat jeje erer naarnaar smachtsmacht omom volkomenvolkomen doofdoof tete zijnmusici zijn zozijn zo ontzettendzo ontzettend onredelijkze willen altijdwillen altijd dataltijd dat jedat je volkomenje volkomen stomvolkomen stom bentstom bent juistbent juist opjuist op hetop het ogenblikhet ogenblik datogenblik dat jedat je erje er naarer naar smachtnaar smacht omsmacht om volkomenom volkomen doofvolkomen doof tedoof te zijnmusici zijn zo ontzettendzijn zo ontzettend onredelijkze willen altijd datwillen altijd dat jealtijd dat je volkomendat je volkomen stomje volkomen stom bentvolkomen stom bent juiststom bent juist opbent juist op hetjuist op het ogenblikop het ogenblik dathet ogenblik dat jeogenblik dat je erdat je er naarje er naar smachter naar smacht omnaar smacht om volkomensmacht om volkomen doofom volkomen doof tevolkomen doof te zijnmusici zijn zo ontzettend onredelijkze willen altijd dat jewillen altijd dat je volkomenaltijd dat je volkomen stomdat je volkomen stom bentje volkomen stom bent juistvolkomen stom bent juist opstom bent juist op hetbent juist op het ogenblikjuist op het ogenblik datop het ogenblik dat jehet ogenblik dat je erogenblik dat je er naardat je er naar smachtje er naar smacht omer naar smacht om volkomennaar smacht om volkomen doofsmacht om volkomen doof teom volkomen doof te zijn

Onze dwalingen en onze verdeeldheid in de moraal vloeien soms hieruit voort dat wij de mensen beschouwen alsof zij volkomen verdorven of volkomen goed zouden kunnen zijnDe enige manier, om volkomen gelukkig te worden, bestaat misschien hierin, dat men zichzelf voortdurend inprent, dat niemand volkomen gelukkig isDe mensen hebben zelden de moed om volkomen goed of volkomen slecht te zijnWanneer ik naar het theater ga en volkomen begrijp wat zich op de planken afspeelt, kan dat nooit een goed toneelstuk zijnEen mens is nooit volkomen gelukkig en onafhankelijk, evenmin volkomen ongelukkig en slaafDat is juist het wezen der dilettanten, dat zij de moeilijkheden niet kennen, die aan iets verbonden zijn, en dat zij altijd iets willen ondernemen, waartoe zij geen kracht hebben